หน้าหลัก นายใน สมัยรัชกาลที่ 6

นายใน สมัยรัชกาลที่ 6

0 / 0
คุณชอบหนังสือเล่มนี้มากแค่ไหน
คุณภาพของไฟล์เป็นอย่างไรบ้าง
ดาวน์โหลดหนังสือเพื่อประเมินคุณภาพของไฟล์
คุณภาพของไฟล์ที่คุณดาวน์โหลดมาเป็นอย่างไรบ้าง
เมื่อราชสำนักฝ่ายในไม่ต้องการสตรีจึงไม่มี "นางใน" แล้วใครแทน? หนังสือเล่มนี้ ว่าด้วยเรื่อง "นายใน" โดยวิเคราะห์พระราชกรณียกิจพระราชนิยม พระบรมราชวินิจฉัยเกี่ยวกับความเป็นชายของรัชกาลที่ 6 รวมถึงบทบาทของ "นายใน" ในพระราชสำนักสมัยรัชกาลที่ 6 นายในหรือข้าราชบริพารที่เป็นผู้ชายและอยู่ใกล้ชิดพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในฐานะข้าราชสำนักฝ่ายในและพระสหาย เป็นปรากฏการณ์ใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในพระราชสำนักซึ่งผู้เขียนสนใจในปรากฏการณ์ดังกล่าวจึงสนใจศึกษาเรื่องดังกล่าวขณะเดียวกัน รัชกาลที่ 6 ทรงพยายามกำหนดความเป็นชายให้สอดคล้องกับรัฐรูปแบบใหม่ที่เป็นรัฐประชาชาติ โดยผ่านกระบวนการต่างๆ ที่นำเข้าจากประเทศอังกฤษ เช่น สมโสรกีฬา ฟุตบอล หนังสือพิมพ์ ละคร งานพระราชนิพนธ์ ตลอดจนลูกเสือ เสือป่า
ปี:
2013
สำนักพิมพ์:
มติชน
ภาษา:
thai
ISBN 13:
9789740210887
ไฟล์:
PDF, 81.17 MB

คุณอาจสนใจ Powered by Rec2Me

 

คำที่ถูกค้นหาบ่อยที่สุด

 
0 comments
 

To post a review, please sign in or sign up
คุณเขียนบทวิจารณ์หนังสือ และแบ่งปันประสบการณ์ของคุณได้ ผู้อ่านคนอื่น ๆ มักจะสนใจความคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับหนังสือที่คุณอ่าน ไม่ว่าคุณจะชอบหนังสือเล่มนี้หรือไม่ก็ตาม หากคุณให้ความคิดเห็นที่ตรงไปตรงมาและมีรายละเอียดแล้ว ผู้คนจะได้พบกับหนังสือเล่มใหม่ที่เหมาะสมกับพวกเขา
1

Denn bitter ist der Tod

ปี:
2012
ภาษา:
german
ไฟล์:
MOBI , 765 KB
0 / 0
2

Denn keiner ist ohne Schuld

ปี:
2012
ภาษา:
german
ไฟล์:
MOBI , 795 KB
0 / 0
พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอย่หู วั พระราชทาน
แก่เจ้าพระยารามราฆพ เพือ่ แสดงความพึงพอพระราชหฤทัย (ภาพจาก ทีร่ ะลึกใน
งานพระราชทานเพลิงศพ พลเอก พลเรือเอก มหาเสวกเอก เจ้าพระยารามราฆพ
(ม.ล. เฟื้อ พึ่งบุญ) พ.ศ. ๒๕๑๐)

“นายใน”
สมัยรัชกาลที่ ๖
ชานันท์ ยอดหงษ์

ราคา ๒๔๐ บาท

“นายใน” สมัยรัชกาลที่ ๖
พิมพครั้งแรก : มีนาคม ๒๕๕๖
ราคา ๒๔๐ บาท

ภาพจากปก
(จากซ้าย) ม.จ. ดุลภากร
วรวรรณ, ม.ล. ปิ่น มาลากุล
และจมื่นอมรดรุณารักษ์

ขอมูลทางบรรณานุกรม
ชานันท ยอดหงษ.
“นายใน” สมัยรัชกาลที่ ๖.
กรุงเทพฯ : มติชน, ๒๕๕๖.
๓๒๘ หนา : ภาพประกอบ.
๑. ผูชาย- -บทบาททางสังคม- พระราชสำนัก- -มงกุฎเกลาเจาอยูหัว, พระบาทสมเด็จพระ
I. ชื่อเรื่อง
305.31
ISBN 978 - 974 - 02 - 1088 - 7

• ที่ปรึกษาสำนักพิมพ : สุพจน แจงเร็ว, จุฬาลักษณ ภูเกิด,
นงนุช สิงหเดชะ
• ผูจัดการสำนักพิมพ : กิตติวรรณ เทิงวิเศษ
• รองผูจัดการสำนักพิมพ : รุจิรัตน ทิมวัฒน
• บรรณาธิการบริหาร : สุลักษณ บุนปาน
• หัวหนากองบรรณาธิการ : อพิสิทธิ์ ธีระจารุวรรณ
• พิสูจนอักษร : โชติชวง ระวิน I พัทนนลิน อินทรหอม
• ศิลปกรรม : นุสรา สมบูรณรัตน
• ออกแบบปก : สุลักษณ บุนปาน
• ประชาสัมพันธ : ชัชญา สกุณา

หนังสือเลมนี้พิมพดวยหมึก
ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
เพื่อปกปองธรรมชาติ
และสุขภาพของผูอาน

บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) : ๑๒ ถนนเทศบาลนฤมาล
ประชานิเวศน ๑ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐
โทรศัพท ๐-๒๕๘๐-๐๐๒๑ ตอ ๑๓๓๕
โทรสาร ๐-๒๕๘๙-๕๘๑๘
แมพิมพส-ี ขาวดำ : กองพิมพสี บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)
๑๒ ถนนเทศบาลนฤมาล ประชานิเวศน ๑ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
๑๐๙๐๐ โทรศัพท ๐-๒๕๘๐-๐๐๒๑ ตอ ๒๔๐๐-๒๔๐๒
พิมพที่ : โรงพิมพมติชนปากเกร็ด ๒๗/๑ หมู ๕ ถนนสุขาประชา
สรรค ๒ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี ๑๑๑๒๐
โทรศัพท ๐-๒๕๘๔-๒๑๓๓, ๐-๒๕๘๒-๐๕๙๖
โทรสาร ๐-๒๕๘๒-๐๕๙๗
จัดจำหนายโดย : บริษัท งานดี จำกัด (ในเครือมติชน) ๑๒ ถนน
เทศบาลนฤมาล ประชานิเวศน ๑ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐
โทรศัพท ๐-๒๕๘๐-๐๐๒๑ ตอ ๓๓๕๐, ๓๓๕๑
โทรสาร ๐-๒๕๙๑-๙๐๑๒
Matichon Publishing House a division of Matichon Public Co., Ltd.
12 Tethsabannarueman Rd, Prachanivate 1, Chatuchak, Bangkok 10900
Thailand

ราชองครักษ์เสือ า่ ม้าหลวง รอ. (จากซ้าย) นายกองตรี พระยาอนิรทุ ธ
เทวา, พระ าทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอย่หู วั และนายกอง; ตรี พระยานรเทพ
รีดา (ภาพจาก ที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพ พลตรี พระยา
อนิรุทธเทวา (ม.ล. ฟื้น พึ่งบุญ) พ.ศ. ๒๔๙๔)

ส า ร บั ญ
“นายใน”
สมัยรัชกาลที่ ๖

ค�าน�าเสนอ
ค�าน�าเสนอ
ค�าน�าผู้เขียน

๑

บทนำา

๒

“นายใน”
กับพระราชสำานักรัชกาลที่ ๖
ลักษณะโครงสร้างพระราชส�านักฝ่ายในชาย
บทบาทหน้าที่ของนายใน
วิถีชีวิตของนายใน

๓

นายในทรงโปรดในรัชกาลที่ ๖
เจ้าพระยารามราฆพ
(ม.ล. เฟื้อ พึ่งบุญ ณ อยุธยา
พ.ศ. ๒๔๓๓-๒๕๑๐)
พระยาอนิรุทธเทวา
(ม.ล. ฟื้น พึ่งบุญ ณ อยุธยา
พ.ศ. ๒๔๓๖-๒๔๙๔)
พระยานรรัตนราชมานิต
(ตรึก จินตยานนท์ พ.ศ. ๒๔๔๐-๒๕๑๔)
พระยาคทาธรบดีสีหราชบาลเมือง
(เทียบ อัศวรักษ์ พ.ศ. ๒๔๒๘-๒๕๑๒)

(6) “ น า ย ใ น ” สมัยรัชกาลที่ ๖

(๘)
(๑๖)
(๒๘)

๒
๑๘
๑๙
๒๘
๓๔

๕๘
๕๙
๗๒
๗๘
๘๔

๔

กิจกรรมภายในพระราชสำานักฝ่ายในชาย

๙๖
๑๐๔
๑๐๙
๑๑๗

คณะโขนละคร
เสือ ่า-ลูกเสือ
โรงเรียนกินนอนชายล้วน
สโมสรและชุมชนจ�าลอง

๕

เพศภาวะชายและ “ความเป็นชาย”
ตามพระราชนิยมที่มีอิทธิพลต่อนายใน

เพศภาวะของนายใน

๑๗๔
๑๗๖
๑๘๘
๑๙๕
๒๐๒
๒๑๐

ในฐานะนายใน
ในฐานะนายละคร
ในฐานะเสือ ่าและลูกเสือ
ในฐานะนักเรียนโรงเรียนกินนอนชายล้วน
ในฐานะสมาชิกสโมสรและชุมชนจ�าลอง

๗

“นายใน” และพระราชสำานักฝ่ายในชาย
ในบริบทสังคมการเมือง
พื้นที่ ลอดภัยทางการเมืองของรัชกาลที่ ๖
พื้นที่ ลอดภัยของชายรักชายและชายแต่งหญิง
พื้นที่สร้างวัฒนธรรมวิคตอเรียนแ ท้องถิ่น
(Localized Victorian)

๘

๑๓๖
๑๓๗
๑๔๒
๑๔๘
๑๕๔
๑๕๙

รักชาติ รักกษัตริย์
สุขภาพแข็งแรง ร่างกายก�าย�า
อยู่ห่างจาก ู้หญิง
รักการ จญภัยและธรรมชาติ
มีความรักระหว่าง ู้ชายด้วยกัน

๖

๙๔

๒๓๐
๒๓๒
๒๔๑
๒๔๗

บทสรุป

๒๖๒

บรรณานุกรม

๒๗๒

ชานันท์ ยอดหงษ์ (7)

คำานำาเสนอ
“นายใน”
สมัยรัชกาลที่ ๖

ข้อสังเกตจากการอ่าน “นายใน”
เพศสภาพ/เพศวิถีกับชนชั้นนำาและความเป็นชาติ
การดู แ ลวิ ท ยานิ พ นธ์ เ ป็ น การเดิ น ร่ ว มทางผจญภั ย ระหว่ า ง
อาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษา ระหว่างทางเต็มไปด้วยความตึงเครียด
เหนือ่ ยหน่ายและร่วมคิดผลัดเปลีย่ นหมุนเวียนกันไป ท�าให้ตอ้ งปลอบใจ
ปนฉุดกระฉากลากถูอยูเ่ นือ่ งๆ แต่กป็ ฏิเสธไม่ได้วา่ เส้นทางการผจญภัย
นี้ท�าให้ได้เรียนรู้เรื่องราวใหม่ๆ หรือใคร่ครวญกรอบแนวคิดทฤษฎีและ
ความเข้าใจเดิมหลายเรื่องไปด้วยกัน
การได้อ่านร่างต่างๆ ของงานวิทยานิพนธ์ “ ‘นายใน’ : ชีวิต
ทางสังคมชายล้วนและเพศภาวะในพระราชส�านักพระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว” ของคุณชานันท์ ท�าให้ได้เห็นข้อมูลที่น่าตื่นเต้น
หลายเรือ่ ง เพราะความขยันในการอ่านเอกสารของคนท�า นอกจากงาน
เขียนนี้จะตอบโจทย์หลักของเจ้าของวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับผลของเพศ
สภาพของคนในราชส�านักทีต่ า่ งไปจากในรัชสมัยก่อนหน้าแล้ว ยังท�าให้
ได้เห็นการรับเอาระบบความเชือ่ /ความหมาย/ค่านิยมแบบ “วิคตอเรียน”
เข้าสู่ราชส�านักไทย ผ่านการคัดสรรและตีความของชนชั้นน�า ความ

(8) “ น า ย ใ น ” สมัยรัชกาลที่ ๖

เกี่ยวข้องสัมพันธ์ระหว่างการนิยามความเป็นชายและการสร้าง “ชาติ”
ในฐานะอัตลักษณ์ร่วม และวิถีชีวิตของผู้คนในราชส�านักที่อาจท�าให้
หลายคนต้องตัง้ ค�าถามกับความเข้าใจว่าด้วยเพศวิถแี ละการอยูร่ ว่ มกัน
ของคนสยามและชนชั้นสูง
คุณชานันท์ให้การบ้านดิฉันโดยการให้เขียนค�าน�าเสนอส�าหรับ
หนังสือที่ปรับจากวิทยานิพนธ์ “นายใน” ดิฉันมองบทบาทตนเองเป็น
คนชี้ชวนคนอ่านว่ามีประเด็นอะไรที่ดิฉันเห็นว่าน่าสนใจในฐานะคนที่
อ่านวิทยานิพนธ์นี้มาก่อนหลายรอบและหลายร่าง แง่มุมที่อยากชี้ชวน
คือส�าหรับดิฉันอะไรบ้างน่าสนใจ และดิฉันคิดว่าหนังสือเล่มนี้อ่านได้
อย่างไรบ้าง ถ้าไม่อ่านแบบ “วิชาการ” เพราะหนังสือปรับปรุงมาจาก
วิทยานิพนธ์แล้วจะอ่านแบบอื่นได้อย่างไร
“นายใน” ค�าที่ชานันท์ใช้เรียกกลุ่มคนในราชส�านักของพระบาท
สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นงานเกี่ยวกับ “เพศสภาพ” ท�าให้
เห็นการนิยาม/แย่งกันนิยามความเป็นชายหญิงในช่วงเวลาเฉพาะ การ
เคลื่อนแบบไม่หยุดนิ่งของเพศสภาพ และความเกี่ยวข้องระหว่างเพศ
สภาพและแง่มุมอื่นของชีวิตทางสังคม อย่างความเป็นชาติ การสร้าง
รัฐและชาตินิยม
หลายเรือ่ งทีถ่ กู น�าเสนอใน “นายใน” ท�าให้เห็นได้วา่ หลายแง่มมุ
ของเพศสภาพและความสัมพันธ์ชายหญิงที่เชื่อกันเป็นตุเป็นตะว่าเป็น
มรดกทางวัฒนธรรมหรือประเพณีอันดีงามแต่อดีต ดูเหมือนจะเป็นการ
“น�าเข้า” โดยชนชัน้ น�าทีม่ กี ลิน่ อายรสนิยมส่วนบุคคลและกลิน่ อายสยาม
ปะปนอยู่ด้วย กระบวนการปรับเปลี่ยนราชส�านักสยามเพื่อรับเอาระบบ
คิดค่านิยมแบบวิคตอเรียนจึงไม่ได้ลอกแบบตามต้นฉบับ แต่เป็นวัฒน
ธรรมวิคตอเรียนฉบับท้องถิ่นที่ “นายใน” ท�าให้เราเห็นภาพได้ชัดเจน
งานวิทยานิพนธ์ทถี่ กู น�าเสนอในรูปแบบหนังสือ ตอบโจทย์หรือให้
ภาพทีช่ ว่ ยคนอ่านเข้าใจประเด็นทีด่ เู หมือนจะถูกมองอย่างคลาดเคลือ่ น
อยู่หลายเรื่อง

ชานันท์ ยอดหงษ์ (9)

“การเมืองเรื่องเพศ”
การเมืองกับเรื่องเพศ/การเมืองของเรื่องเพศ
เรื่องเพศสภาพ/เพศวิถีมักถูกมองเป็นกิจกรรมในพื้นที่ส่วนตัว
ที่คนใช้หรือควรจะใช้เสรีภาพในการเลือกท�าหรือไม่ท�าสิ่งต่างๆ ได้เต็ม
ที่ แต่เราได้เห็นการควบคุมก�ากับความเชื่อ การกระท�า และวิถีชีวิตทาง
เพศและเพศสภาพ ตั้งแต่เรื่องเสื้อผ้าหน้าผม ว่าอย่างไรจึงเหมาะสม
ตรงตามเพศสภาพและถูกต้องตามระเบียบอันดีงามของสังคมว่าด้วย
เรื่องเพศ ไปจนถึงความรู้สึก ความปรารถนา การกระท�า และวิถีชีวิต
ทางเพศ ดูเหมือนเราจะไม่ได้เลือกเองมากนักว่าจะท�าอย่างไรกับตัวเอง
ในเรื่องเพศสภาพและเพศวิถี แต่ถูกบอกโดยตรงและโดยอ้อม หรือถูก
ก�ากับอย่างแข็งกร้าวบ้าง อ่อนโยนและสุดละมุนบ้าง ว่าเราควรจะต้อง
ท�าอะไรหรือเลือกอย่างไร
งานค้นคว้า “นายใน” ท�าให้เราได้เห็นการนิยามว่าความเป็น
หญิง/ความเป็นชายโดยชนชั้นน�าผู้ครองอ�านาจรัฐ โดยการเลือกสรร
และตีความตามรสนิยม การก�าหนดนั้น กระทบรูปแบบการตกแต่ง
ร่างกาย กิริยามารยาท บทบาท การด�าเนินชีวิต ความสัมพันธ์ และ
วิถีชีวิตของผู้คนรอบข้าง ผลกระทบนั้นขยายไปสู่คนกลุ่มอื่นผ่านการ
ก�าหนดว่าอะไรคือความดีงาม ทันสมัย และเหมาะสม
เราได้เห็นการรับเอาความเชื่อค่านิยมหลายประการที่ทิ้งร่อง
รอยผ่านกาลเวลา อย่างการให้ภาพความเป็นชายว่าต้องมีร่างกาย
ก�าย�า สุขภาพดี และรักการผจญภัย ภาพเช่นนีฝ้ งั ในความเข้าใจของคน
มากมายว่าชายไทย/ชายสยามตัวใหญ่ลา�่ สันมาแต่โบราณกาล ตัวละคร
ในภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ยอ้ นยุคอิงประวัตศิ าสตร์ ทีด่ กู า� ย�าเต็มไป
ด้วยมัดกล้าม ให้ภาพนักรบร่างใหญ่ อาจสะท้อนภาพความเป็นชายตาม
นิยามที่ปรากฏในช่วงเวลาเฉพาะนี้มากกว่าหรือไม่
ทีน่ า่ สนใจคือการนิยามความเป็นชายทีม่ อี งค์ประกอบของความ
รักชาติ/รักพระมหากษัตริย์ เพศสภาพชายจึงผูกพันแนบแน่นกับความ

(10) “ น า ย ใ น ” สมัยรัชกาลที่ ๖

เป็นชาติ บทบาทในการป้องกันชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์ หน้าที่
และที่ทางของความเป็นชายถูกก�าหนดนิยามโดยเชื่อมโยงกับการมอง
ความเป็นชาติและรัฐสมัยใหม่ ที่พื้นที่ส�าหรับบทบาทหญิงชายถูกแยก
กันอย่างชัดเจน กิจกรรมในพื้นที่สาธารณะเป็นเรื่องของผู้ชาย และ
ผู้หญิงมีบทบาทในครัวเรือน เพศสภาพที่ถูกคัดสรร นิยามและตีความนี้
เป็นหลักปฏิบัติในหมู่ “นายใน” และชนชั้นสูง แล้วส่งผ่านสู่คนกลุ่มอื่น
รายละเอียดหลายประการที่ถูกบอกเล่าในหนังสือน่าจะท�าให้คน
อ่านได้เห็นร่องรอยของการเปลี่ยนผ่านและก่อตัวของความเป็นหญิงความเป็นชายที่คุ้นเคยกันอยู่ในเวลานี้ และได้คิดต่อไปได้ว่าแท้ที่จริง
เพศสภาพเป็นธรรมชาติจริงหรือ หรือเป็นการนิยาม แย่งกันนิยาม และ
ปลูกฝังส่งผ่านกระบวนการที่ซับซ้อนต่อเนือ่ งเพือ่ ให้ผคู้ นปฏิบตั ติ าม วิถี
ชีวติ และตัวตนเชิงเพศสภาพของคนถูกก�ากับควบคุมเข้มงวดจากหลาย
ทิศทาง การโต้เถียงว่าด้วยการควบคุมการแต่งกาย เสื้อผ้าหน้าผม
ของคนโดยรัฐไทย สื่อมวลชน ธุรกิจเอกชน ในช่วงต้นศตวรรษที่ ๒๑
สะท้อนความอึดอัดกับการถูกสั่งหรือกดดันให้คนท�ากับร่างกายตนเอง
แต่ก็มองข้ามบทบาท ความเชื่อ และค่านิยมอีกมากมายว่าด้วยความ
เป็นชายหญิง เช่น ความเป็นแม่และการเลี้ยงลูก การอ่านงานอย่าง
“นายใน” น่าจะท�าให้หลายคนตระหนักถึงอ�านาจในการนิยามและการ
ก�ากับควบคุมว่าอะไรคือความเป็นหญิง-ความเป็นชายได้ชัดเจนขึ้น
ไม่มากก็น้อย
การก�ากับโดยอ�านาจนี้อาจให้ภาพลวงตาว่า ผู้ปกครองหรือผู้
ครองอ�านาจรัฐทีใ่ ช้อา� นาจหน้าทีท่ เี่ ป็นทางการก�าหนดหรือสัง่ ผูอ้ นื่ ท�าได้
ทุกอย่างตามใจ การอ่าน “นายใน” ท�าให้เราเห็นการยกเว้นหรือก�าหนด
มาตรฐานต่างระดับส�าหรับคนบางกลุ่มจากกติกาเรื่องเพศที่ถูกก�าหนด
ในช่วงเวลานัน้ การครองเรือนทีถ่ กู จัดเป็นองค์ประกอบส�าคัญของความ
เป็นชาย กลายเป็นเรื่องยกเว้นส�าหรับนายใน แต่งานชิ้นนี้ก็ท�าให้เราได้
เห็นว่าผู้ก�าหนดกติกาหรือนิยามความเป็นหญิงชายก็ไม่ได้พ้นจากการ
ตัดสินหรือก�ากับโดยกติกาเรื่องเพศ หรือท�าได้ตามใจไปได้ทุกเรื่อง

ชานันท์ ยอดหงษ์ (11)

ข้อมูลมากมายที่ “นายใน” น�าเสนอสะท้อนการตัดสินเรื่องเพศ
สภาพของผูม้ อี า� นาจ การก�ากับเรือ่ งเพศจึงไม่ยกเว้นใครในสังคม ความ
แตกต่างอยูท่ ี่ “ราคา” หรือรูปแบบการลงโทษเมือ่ ไม่ประพฤติในร่องในรอย
ของกรอบเพศสภาพและเพศวิถี และความสามารถในการขัดขืนต่อรอง
การเมืองของการแต่งงานและความสัมพันธ์ส่วนตัว
ประเด็นเกีย่ วกับการนิยามก�าหนดลักษณะและบทบาทความเป็น
ชาย-ความเป็นหญิงที่ “นายใน” น�าเสนอ ท�าให้มองเห็นได้ว่าเรื่องเพศ
ถูกก�ากับโดยอ�านาจอย่างไร แต่หนังสือเล่มนี้ก็บอกเราด้วยว่าหลายแง่
มุมของเรื่องเพศถูกใช้เป็น “ทรัพยากร” เพื่อรักษาหรือเพิ่มพูนอ�านาจ
ได้เช่นกัน เพศสภาพ-เพศวิถีไม่ได้แยกขาดจากความเป็นไปในอาณา
บริเวณสาธารณะที่เราเชื่อว่าควรจะใช้ฐานคิดและหลักการที่แตกต่าง
ไป เราได้เห็นการ “แทรกซ้อน” หรือ “ก้าวก่าย” ของปัจจัยส่วนตัวใน
กิจกรรมและกระบวนการเลือกและตัดสินใจในพื้นที่สาธารณะของการ
ปกครองและการเมืองภาครัฐอย่างซับซ้อน ปกปิดแต่กลับวับแวมพอจะ
ให้คนในพื้นที่สาธารณะมองเห็น
การแต่งงานและรูปแบบการอยู่ร่วมกันดูเหมือนเป็นเรื่องส่วน
ตัวที่คนในความสัมพันธ์ควรเลือกทางเลือกเพื่อความพอใจของตนเป็น
หลัก กติกาก�ากับเข้มงวด เป็นเครื่องมือส�าคัญในการสานสัมพันธ์เพื่อ
สร้างพันธมิตรทางการเมืองและเศรษฐกิจ การแต่งงานเพือ่ วัตถุประสงค์
ท�านองนีไ้ ม่ได้รวมเอาความรูส้ กึ หรือความพึงพอใจของเจ้าบ่าว-เจ้าสาว
มาเป็นปัจจัยหลักในการตัดสินว่าใครควรจะแต่งงานกับใคร โยงใยความ
สัมพันธ์ในระบบหลายเมียและราชส�านักทีป่ ระกอบด้วย “นางใน” ตัง้ อยู่
บนฐานการสานสัมพันธ์ผ่านการแต่งงานและความสัมพันธ์ใกล้ชิด เพื่อ
เสริมสร้างความร่วมมือทางการเมืองและเศรษฐกิจผ่านระบบเครือญาติ
และการแต่งงาน หลายกรณีการแต่งงานเพือ่ วัตถุประสงค์ทางการเมือง
และเศรษฐกิจโดยเครือญาติและชุมชนเป็นผูเ้ ลือก อาจท�าให้หญิงชายอยู่

(12) “ น า ย ใ น ” สมัยรัชกาลที่ ๖

ในการแต่งงานนั้นแบบถือ “ไม้เท้ายอดทอง” มากเสียกว่าการแต่งงาน
บนฐานความรักแบบโรแมนติคทีพ่ ร้อมแตกหักต่างคนต่างไปเมือ่ หมดรัก
เหตุผลทางการเมืองและเศรษฐกิจท�าให้คนอยูด่ ว้ ยกันไปในการแต่งงาน
ให้ภาพความมั่นคงยืนยาวของสถาบันการแต่งงานที่หลายคนใฝ่ฝัน
ประเด็นส�าคัญอีกประการหนึ่งที่ “นายใน” น�าเสนอ คืออิทธิพล
โยงใยและปัจจัยในความสัมพันธ์ส่วนตัวที่มีต่อการตัดสินใจเลือกของ
ผูป้ กครองหรือผูก้ า� หนดนโยบายสาธารณะ การเลือกและตัดสินใจในเรือ่ ง
นโยบายสาธารณะได้รบั อิทธิพลจากอารมณ์ ความปรารถนา และโยงใย
ความสัมพันธ์ในพืน้ ทีส่ ว่ นตัว ผูค้ นและปัจจัยในพืน้ ทีส่ ว่ นตัว “แทรกแซง/
ก้าวก่าย” เข้าไปในการท�างานของการเมืองทีเ่ ป็นทางการ/การเมืองภาค
รัฐ ผ่านความสัมพันธ์ใกล้ชดิ ระหว่างคนครองอ�านาจรัฐหรือมีตา� แหน่งที่
เป็นทางการในโครงสร้างสถาบันทางการเมืองภาครัฐ ความเกี่ยวข้อง
สัมพันธ์ข้ามพื้นที่เช่นนี้ถูกพูดถึงผ่านการนินทาและวิพากษ์วิจารณ์ผู้มี
อ�านาจหรือมีต�าแหน่งเป็นทางการ บนฐานความเชื่อว่าคนและความ
สัมพันธ์ในพื้นที่ส่วนตัวไม่ควรข้ามเส้นแบ่งเข้ามากระทบกิจกรรมใน
พื้นที่สาธารณะที่ควรค�านึงถึงประโยชน์สุขส่วนรวม แต่การศึกษาความ
สัมพันธ์สว่ นตัวของผูค้ นในต�าแหน่งแห่งทีต่ า่ งๆ ของสังคม มักจะได้เห็น
ร่องรอยมากบ้างน้อยบ้างของการข้ามพื้นที่เข้าไปส่งอิทธิพลต่อบทบาท
และกิจกรรมสาธารณะ
อ่าน “นายใน” อย่างไรดี
หนังสือเล่มนี้อ่านได้หลายแบบ คนอ่านที่สนใจวิถีชีวิต ความ
เป็นอยู่ และความสัมพันธ์ของชนชั้นน�า น่าจะสนุกสนาน ตื่นตาตื่นใจ
กับรายละเอียดหลายประการที่ “นายใน” น�าเสนอ ภาพของชนชั้นสูงที่
ดูเป็นมนุษย์ มีอารมณ์ความรู้สึก และเผชิญปัญหานานาประการ อาจ
ท�าให้เราเข้าใจคนในสถานะพิเศษและความสัมพันธ์ระหว่างชนชัน้ ได้มาก
ขึน้ โดยไม่ตดิ กับการมองมิตเิ ชิงบวกแบบอภิมนุษย์แต่เพียงอย่างเดียว ที่

ชานันท์ ยอดหงษ์ (13)

เสริมสร้างมายามากกว่าความเข้าใจหรือท�าให้ไม่เอื้อต่อการผูกตนเอง
เข้ากับคนชนชั้นสูงกว่า
นอกจาก “นายใน” จะสนองความอยากรู้ข้ามชนชั้นแล้ว คน
ที่ ส นใจประเด็ น เพศสภาพ เพศวิ ถี การก่ อ ตั ว และปรั บ เปลี่ ย นของ
วัฒนธรรมวิคตอเรียนท้องถิน่ แบบสยาม น่าจะได้ประโยชน์จากการอ่าน
หนังสือเล่มนี้อยู่มาก ทั้งในเรื่องแนวคิดและตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม
ดิฉันสนุกสนานกับ “นายใน” มาตั้งแต่ครั้งยังเป็นวิทยานิพนธ์
คาดว่าคนอื่นคงจะอ่านงานนี้สนุกและมีแง่มุมให้คิดต่อเช่นกัน
ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์

๒๕ มกราคม ๒๕๕๖

(14) “ น า ย ใ น ” สมัยรัชกาลที่ ๖

ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ในรัชกาลที่ ๖ (จากซ้าย) เจ้าพระยารามราฆพ, คุณท้าว
อินทรสุริยา และพระยาอนิรุทธเทวา (ภาพจาก ที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิง
ศพ พลเอก พลเรือเอก มหาเสวกเอก เจ้าพระยารามราฆพ (ม.ล. เฟื้อ พึ่งบุญ)
พ.ศ. ๒๕๑๐)

ชานันท์ ยอดหงษ์ (15)

คำานำาเสนอ
“นายใน”
สมัยรัชกาลที่ ๖

ความเป็นชายและความเป็นหญิง
ใครที่เติบโตและติดตามชมภาพยนตร์ในช่วงปลายทศวรรษที่
๑๙๘๐ ก็จะต้องรูจ้ กั ตัวละครอย่าง John McClane ทีแ่ สดงโดย Bruce
Willis ในภาพยนตร์เรื่อง Die Hard เขาเป็นผู้ชายที่มีครอบครัว แต่
บึกบึนเถื่อนโหด และปากหมา แถมยังไม่มีอะไรพิเศษในตัวแบบวีรบุรุษ
ของ Marvel Comic ถ้าจะว่าไปแล้วออกจะดูโง่ๆ เสียด้วยซ�้า แต่เขาก็
มีความกล้าบ้าบิ่นพอที่จะท�าอะไรบางอย่าง แต่ก็ใช่ว่าจะไม่กลัวเอาเสีย
เลย จากคุณสมบัติเหล่านี้ก็พอที่จะท�าให้คนดูเข้าใจต่อไปได้ว่า “เอ็ง
ต้องมีปัญหาชีวิตครอบครัวและที่ท�างานเป็นแน่” แต่ตัวละครที่ออกจะ
ดู “โง่ๆ” ในสายตาของเหล่าปัญญาชนกลับกลายเป็น “วีรบุรุษจ�าเป็น”
ที่ใครๆ ก็อาจจะเป็นได้ แต่นี่ก็อาจจะเป็นเพียงนิยายและความฝันเฟื่อง
ของความฝันแบบอเมริกัน
ในชีวิตจริงๆ คนที่ถูกดูถูกว่าค่อนข้างจะโง่ๆ แต่ทรงอิทธิพลต่อ
โลกอย่างมากก็คงจะไม่มีใครเกิน Georges W. Bush Jr. ประธานาธิบดี
สหรัฐที่มักจะพูดจาผิดๆ ถูกๆ นั้นก็เคยได้รับของที่ระลึกเป็นรองเท้าที่
มีคนปาใส่หน้ามาแล้ว ถ้าจะท�าให้อ่อนลงไปหน่อยก็คือความเปิ่นของ

(16) “ น า ย ใ น ” สมัยรัชกาลที่ ๖

ท่านประธานาธิบดี พฤติกรรมหลายต่อหลายอย่างของท่านประธานา
ธิ บดี ก็ ท� า ให้ อ ดคิ ด ถึ งตั วละครในภาพยนตร์ โ ทรทั ศ น์ ตลกเรื่ อ ง The
Beverly Hillbillies ไปไม่ได้ อย่างไรก็ดีการเป็นผู้น�าส�าคัญของเหล่า
นายทุนหัวโบราณและชาตินิยมแบบอเมริกันของท่านประธานาธิบดีผู้นี้
ก็เป็นทีร่ งั เกียจของเหล่าปัญญาชนจากทุกสารทิศ แต่ทา่ นประธานาธิบดี
ก็เป็นคนทีม่ กี ารศึกษาดี แม้วา่ คนจ�านวนมากคิดว่าโง่ แต่กจ็ บรับปริญญา
มาจาก Yale University มหาวิทยาลัยชัน้ น�าของโลก แต่คณ
ุ สมบัตเิ หล่า
นี้คือความเป็นชายที่แท้จริงหรือไม่?
ความเป็นชายที่กล้าหาญบึกบึนเป็นชายชาตินักรบที่ไม่กลัวตาย
ถูกท้าทายจากฉากการดวลปืนระหว่างนายทหารกับคนสิบแปดมงกุฎ
อย่าง Raymond Barry ที่แสดงโดย Ryan O’Neal ในภาพยนตร์
อย่าง Barry Lyndon ภาพยนตร์ที่สวยงามเรื่องหนึ่งของผู้ก�ากับชื่อดัง
Stanley Kubrick ฉากการดวลปืนเพื่อรักษาศักดิ์ศรีเป็นจุดส�าคัญของ
ภาพยนตร์ทใี่ นท้ายทีส่ ดุ คนทีก่ ลัวตายกลับเป็นนายทหาร ชายชาติทหาร
เมือ่ เผชิญกับความตายก็ไม่ได้กล้าหาญขนาดนัน้ ผูช้ ายเมือ่ เจอกับความ
ตายเข้าจริงๆ ก็ไม่ได้เป็นผู้ชายตามอุดมคติด้วยเช่นกัน ว่ากันว่าผู้ชาย
นักปฏิวตั อิ ย่าง เช เกวาร่า ก็แสดงออกในลักษณะทีก่ ลัวตายไม่แตกต่าง
กันเมื่อเขาต้องเผชิญหน้ากับความตาย
ภาพลักษณ์ของความเป็นชายแบบอุดมคติที่ได้กล่าวมาแล้ว
ข้างต้นอาจจะเป็นภาพลักษณ์แบบใหม่ของผู้ชายที่ไม่ได้กล้าหาญและ
พร้อมที่จะตายในสนามรบ ตลอดจนมีความมั่นคงเด็ดเดี่ยวแบบภาพ
ลักษณ์ผู้ชายก่อนสงครามโลกครั้งที่ ๒ ถ้าจะว่าไปแล้วภาพยนตร์อย่าง
Legends of the Fall ตัวละครผู้ชายสามคนโดยมี Aidan Quinn เล่น
เป็นพี่ชายคนโตผู้มีบุคลิกภาพที่สุขุมนุ่มนวลดูเป็นสุภาพบุรุษ เป้าหมาย
หลักในชีวิตคือเล่นการเมือง ส่วน Brad Pitt เล่นเป็น Tristan Ludlow
ผู้ชายเถื่อนๆ ที่ใช้ชีวิตอยู่กับป่าเขาล�าเนาไพร ชีวิตของเขาเคยต่อสู้กับ
หมี ในขณะที่น้องชายคนเล็ก Samuel ที่แสดงโดย Henry Thomas นั้น
มีการศึกษาดี จบจาก Harvard University แต่การศึกษาในโครงสร้าง

ชานันท์ ยอดหงษ์ (17)

ของรัฐประชาชาติ (nation-state) ก็ยิ่งท�าให้เขารับเอาอุดมการณ์ชาติ
นิยมและปกป้องรัฐประชาชาติเข้ามาเต็มสมอง เขาต้องการไปต่อสู้กับ
เยอรมันในสงครามโลกครั้งที่ ๑ ในขณะที่พ่อผู้เคยเป็นนายทหารที่
แสดงโดย Anthony Hopkins กลับไม่เห็นด้วยกับการไปรบในสงคราม
ในภาพยนตร์ท�าให้เห็นว่าทหารกลับไม่ต้องการท�าสงครามมากเท่ากับ
เหล่าคนมีการศึกษา ภาพยนตร์แสดงนัยยะแบบต่อต้านปัญญาชน (antiintellecualism) แบบอเมริกนั ว่าถึงแม้วา่ จะจบ Harvard มาแต่กไ็ ร้เดียงสา
ชาตินิยมแบบไม่ลืมหูลืมตา แต่ก็อ่อนต่อโลก จนในที่สุดคนมีการศึกษา
สูงก็ไม่สามารถเอาชีวิตรอดในสงคราม
สงครามโลกครั้งที่ ๑ ท�าลายอุดมคติของเสรีนิยมและกรอบคิด
แบบยุคภูมิธรรม (Enlightenment) ที่เชื่อในความก้าวหน้าและเหตุผล
ของมนุษย์ แต่ที่ส�าคัญสงครามครั้งนี้กลับท�าลายอุดมคติและเป้าหมาย
ของการเป็นสุภาพบุรษุ เพราะในท้ายทีส่ ดุ ถ้าโชคดีหน่อยสุภาพบุรษุ ก็ตอ้ ง
กลายเป็นคนพิกลพิการจากบาดแผลสงคราม เช่น ผัวทีม่ าจากชนชัน้ สูง
และถูกต้องตามกฎหมายของ Lady Chatterley ในนิยาย Lady Chatterley’s Lover อันโด่งดังของ D.H. Lawrence เป็นต้น
สงครามโลกครัง้ ที่ ๑ ท�าลายความฝันของเหล่าบรรดาผูเ้ ป็นและ
อยากเป็นสุภาพบุรษุ นีน่ บั เป็นโชคร้ายสองชัน้ ของเหล่าผูฝ้ นั เฟือ่ งอยาก
จะเป็นสุภาพบุรุษ เพราะสถานะของความเป็นสุภาพบุรุษนั้นก็เป็นกลไก
ส�าคัญส�าหรับการลดความคับข้องใจของเหล่าบรรดาผู้ต้องการไต่เต้า
ทางชนชั้นเพื่อจะเป็นขุนนาง แต่ “ต�าแหน่งแห่งที่ของขุนนาง” เต็มและ
มีไม่มากพอ เช่น ของอังกฤษก็ไม่สามารถดูดกลืนหรือให้ทุกๆ คนขึ้นไป
เป็นชนชั้นขุนนางได้หมด สุภาพบุรุษจึงเป็นเพียงต�าแหน่งรางวัลชมเชย
หรือรางวัลส�าหรับผู้ล้มเหลวไม่สามารถไต่เต้าเข้าสู่ระบบอภิสิทธิ์ชน
(aristocracy) ได้ (ส�าหรับในประเทศไทย กุหลาบ สายประดิษฐ์ อาจจะ
เป็นตัวอย่างที่น่าสนใจ เป็นต้น) เพราะถึงแม้ว่าการศึกษาจากมหา
วิทยาลัย Oxford จะเป็นไปได้ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทุกๆ คนจะได้
รับเกียรติเป็นสมาชิกของ Bullingdon Club ได้เฉกเช่น นายกรัฐมนตรี

(18) “ น า ย ใ น ” สมัยรัชกาลที่ ๖

อังกฤษ David Cameron หรือนายกเทศมนตรีมหานครลอนดอน
Boris Johnson ฯลฯ สุภาพบุรุษจึงเป็นเกียรติยศส�าหรับยอดชายนาย
กระจอก เพียงแต่สภุ าพบุรษุ ก็จะต้องไม่แสดงออกถึงความรูส้ กึ เจ็บปวด
ใดๆ เหมือนกับเหล่าสุดยอดผู้ชายทั้งหลาย
การไม่แสดงความรู้สึกให้คนอื่นๆ เห็น อันเป็นความสามารถ
พิเศษส�าหรับผู้ชายชนชั้นสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ชายอังกฤษ การไม่
แสดงความรู้สึกของผู้ชายชนชั้นสูงกลายมาเป็นปัญหาส�าคัญส�าหรับ
โลกหลังสงครามโลกครัง้ ที่ ๒ เนือ่ งด้วยว่าประเด็นเรือ่ งความรูส้ กึ กลาย
มาเป็นองค์ประกอบส�าคัญส�าหรับชีวิตจนน�าไปสู่การให้ความส�าคัญกับ
Emotional Intelligence ดังนั้นเจ้าชายอังกฤษบางคนจึงมีปัญหากับ
เมีย เพราะเมียที่เติบโตมาอีกแบบหนึ่งและต้องการการตอบสนองทาง
ความรู้สึกตามมาตรฐานของเหล่าชนชั้นกลาง แต่ฝ่ายชายไม่สามารถ
ทีจ่ ะแสดงออกได้กก็ ลายมาเป็นความขัดแย้ง การหย่าร้างและความตาย
จึงกลายเป็นจุดสูงสุดของชีวติ ประหนึง่ ดาราทีต่ ายในช่วงทีก่ า� ลังโด่งดัง
นับตัง้ แต่ครึง่ หลังของศตวรรษที่ ๑๙ เป็นต้นมา ชนชัน้ สูงของยุโรปโดย
เฉพาะอย่างยิ่งอังกฤษนั้นไม่ต้องการให้ผู้ชายเข้ามาอยู่ในแวดวงหรือ
พื้นที่ของผู้หญิง พื้นที่ของผู้หญิงเป็นพื้นที่ในบ้าน กิจกรรมในบ้านเป็น
กิจกรรมของผู้หญิง เช่น การเย็บปักถักร้อยอันเป็นกลไกส�าคัญในการ
ควบคุมความต้องการทางเพศของผู้หญิง การเย็บปักถักร้อยจะช่วย
ท�าให้ผู้หญิงไม่คิดถึงเรื่องเพศ เพราะมัวแต่หลงระเริงอยู่กับการชักเข็ม
ขึ้นชักเข็มลง ส่วนผู้ชายก็ต้องใช้ชีวิตนอกบ้านโดยเฉพาะตามป่าเขา
ล�าเนาไพร นอนกลางดินกินกลางทราย ส�านึกแบบนี้ก็น�าไปสู่การก่อตั้ง
สมาคมนิยมไพรต่างๆ ไปจนถึงส�านึกในการรักธรรมชาติ และการเผชิญ
หน้ากับธรรมชาติ นิยายที่เป็นเรื่องราวของผู้ชายเดินทางไปในป่าลึก
ต้องผจญภัยกับสัตว์ร้ายต่างก็เกิดขึ้น นิยายของ H. Rider Haggard
เช่น King Solomon’s Mines เป็นตัวอย่างที่ดี (ส�าหรับประเทศไทย
ก็ปรากฏให้เห็นจาก ล่องไพร ของ น้อย อินทนนท์ มาจนถึง เพชร
พระอุมา โดย พนมเทียน เป็นต้น) ผูช้ ายทีแ่ ข็งแกร่งเหล่านีจ้ ะเป็นผูช้ ายที่

ชานันท์ ยอดหงษ์ (19)

เหมาะจะท�างานให้กบั ระบบอาณานิคมทีอ่ ยูแ่ ดนไกล ไม่วา่ จะเป็นแอฟริกา
หรือเอเชีย
นอกจากนั้นส�านึกแห่งความเป็นชายที่จะต้องออกไปใช้ชีวิตกับ
ธรรมชาติแบบนี้ก็น�าไปสู่การก่อตั้งลูกเสือของ Robert Stephenson
Smyth Baden-Powell กิจกรรมลูกเสือก็มเี ป้าหมายเพือ่ ท�าให้ผชู้ ายเป็น
ผู้ชาย ผู้ชายจะได้ไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของแม่ (ผู้หญิง) ทั้งนี้ตั้งแต่วัย
เด็กเขาเป็นคนไวต่อความรู้สึกและอ่อนไหว หลังจากเลิกนิยมเล่นตุ๊กตา
เขาก็มาผูกพันกับเพือ่ นผูช้ ายมากยิง่ ขึน้ ในสมัยทีเ่ ขาเป็นทหารเขาก็เล่น
ละครสวมบทเป็นผู้หญิง แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าผู้หญิงเป็นอะไรที่
น่าพิสมัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้หญิงสวย ดังนั้นจึงไม่แปลกอะไรนักกับ
ความว่า “ในโลกนี้ไม่มีมนุษย์อะไรน่าร�าคาญยิ่งไปกว่าหญิงสวยที่รู้ตัว
ว่าสวย” เพราะความสวยเป็นอาวุธร้ายส�าหรับผูช้ าย ผูห้ ญิงทีไ่ ม่สวยจึง
เป็นภัยน้อยกว่า แต่ในโลกของความเป็นชายทีแ่ ท้จริง ไม่มผี หู้ ญิงเลยจะ
เป็นอะไรที่ประเสริฐสุด
บุคคลอย่าง Lord Baden-Powell เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากใน
การสร้างความเป็นชายทีไ่ ม่ตอ้ งการให้ผหู้ ญิงเข้ามายุม่ ย่ามในอาณาเขต
ของผู้ชาย บิดาแห่งลูกเสือเป็นคนที่หลีกเลี่ยงการแต่งงานด้วยการยืด
เวลาการแต่งงานออกไปให้นานที่สุด เขาแต่งงานเมื่ออายุได้ ๕๕ ปี แต่
การแต่งงานร่วมเตียงกับผูห้ ญิงก็ทา� ให้เขามีปญ
ั หาทางสุขภาพ เพราะมี
อาการปวดหัวอย่างหนัก โดยในท้ายทีส่ ดุ เขาก็กลับไปใช้ชวี ติ ทีป่ ราศจาก
ผู้หญิง ผู้หญิงเป็นอะไรที่สร้างแต่ความหวาดวิตกให้กับบิดาแห่งลูกเสือ
ส�าหรับการใช้ชีวิตที่ดีและสูงส่งของผู้ชายนั้นจะต้องอยู่กับผู้ชาย
ด้วยกันเท่านัน้ เพราะฝ่ายชายเป็นเพศทีส่ งู ส่งกว่าผูห้ ญิง ด้วยความสูงส่ง
กว่าของผูช้ ายก็ทา� ให้รา่ งกายของผูช้ ายน่าชืน่ ชมกว่าของผูห้ ญิง ถ้าผูช้ าย
สูงศักดิ์กว่าผู้หญิงแล้วก็หมายความว่าการอยู่ร่วมกันกับผู้ชายด้วย
กันเองล้วนๆ โดยปราศจากผู้หญิงก็เป็นอะไรที่ดูสมเหตุสมผล เพราะ
สอดคล้องกันในวิถีชีวิตการเข้าใจโลกและการปฏิบัติต่อโลก ดังนั้นคง
ไม่ใช่เรื่องง่ายๆ ที่จะให้คนจบ Eton และ Oxford ได้เมียเป็นขอทาน

(20) “ น า ย ใ น ” สมัยรัชกาลที่ ๖

บนสะพานลอย ด้วยความสูงส่งของผู้ชาย ร่างกายของผู้ชายจึงงดงาม
และน่าดูกว่าร่างกายของผู้หญิง ดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรหากบิดา
แห่งลูกเสือจะนิยมดูเด็กผู้ชายแก้ผ้าอาบน�้าและชอบดูผู้ชายมีกล้ามเป็น
มัดๆ
บุคคลที่ Lord Baden-Powell มีความผูกพันมากที่สุดก็คือ
Kenneth McLaren นายทหารร่วมประจ�าการ ทั้งคู่พบกันที่อินเดียในปี
๑๘๘๑ สายสัมพันธ์อันสนิทสนมของเขาทั้งสองท�าให้เมื่อ McLaren
แต่งงานครั้งที่ ๒ สร้างความไม่พอใจกับ Baden-Powell เป็นอย่างมาก
ฝ่ายหลังไม่ชอบผูห้ ญิงของเพือ่ นรัก แต่เมือ่ Baden-Powell แต่งงานเข้า
จริงๆ สายสัมพันธ์ของเขาทัง้ สองก็จบลง เพราะเมียของ Baden-Powell
ขี้หึง สายสัมพันธ์ของทั้งสองจึงน�าไปสู่ค�าถามทางประวัติศาสตร์ว่าทั้ง
สองมีสายสัมพันธ์ทางเพศกันหรือไม่?
ค�าตอบก็คงไม่ได้ให้กันง่ายๆ เพราะ Baden-Powell นั้นเน้นการ
ฝึกฝนบ�าเพ็ญตบะเพื่อให้หลีกหนีจากเรื่องเพศ แม่ของเขาสั่งสอนเขา
เหมือนกับผู้หญิงวิคตอเรียนทั่วๆ ไปเรื่องความสกปรกของเพศ ตาม
ความคิดแบบวิคตอเรียนและคริสต์ศาสนา แม้กระทั่งในสมองก็จะต้อง
คิดอะไรที่ไม่มีเรื่องสกปรก ตลกเรื่องเพศจึงเรียกว่า ตลกสกปรก (dirty
joke) เป็นต้น การควบคุมและการเก็บกดทางเพศจึงลึกลงไปถึงระดับ
สมอง ดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่ยิ่งยากขึ้นไปอีกว่าบุคคลผู้นี้เป็นพวกรักร่วม
เพศหรือไม่ ส�าหรับคนหลายๆ คนก็อาจจะคิดได้ว่าเขาเป็นรักร่วมเพศ
แบบเก็บกด ไม่กล้าแสดงออก เป็นพวกแอบจิต
กรอบคิดทีช่ นื่ ชมในผูช้ ายนัน้ เชือ่ มโยงกับความคิดของกรีกโบราณ
ที่กิจกรรมที่ส�าคัญๆ ทั้งหลายในสังคมการเมืองเป็นกิจกรรมของผู้ชาย
ส�าหรับกรีกโบราณมีสี่สิ่งเท่านั้นที่ผู้หญิงท�าได้คือ ๑. แม่ ๒. ทาส
๓. โสเภณี และ ๔. เทพเจ้า ไม่เพียงแต่เท่านั้น ความพยายามใน
การสร้างชาวคริสต์ที่มีกล้ามเนื้อก�าย�าล�้าเลิศ (Muscular Christian)
ยังเป็นฐานคิดส�าคัญอีกประการหนึง่ ทีจ่ ะเห็นได้ในครึง่ หลังของศตวรรษ
ที่ ๑๙ กรอบคิดของร่างกายที่มีกล้ามและสุขอนามัยที่ดีแข็งแรงกลาย

ชานันท์ ยอดหงษ์ (21)

มาเป็นพลังส�าคัญให้กบั Pierre de Coubertin ในการรือ้ ฟืน้ กีฬาโอลิมปิค
ส�าหรับการเห็นและให้ความส�าคัญของการเสริมสร้างร่างกายนี้ก็เป็น
อะไรที่เขาได้รับมาจากแนวทางพลศึกษาของอังกฤษที่ได้รับความนิยม
ในหมู่โรงเรียนชนชั้นสูง
ภาพเหล่านี้อาจจะดูปกติธรรมดาไปหรืออาจจะเป็นภาพที่ดีเสีย
ด้วยซ�า้ แต่สา� หรับเหล่าบรรดาเฟมินสิ ต์จา� นวนหนึง่ แล้ว นีอ่ าจจะเป็นการ
น�าเสนอภาพลักษณ์ที่ท�าได้เลวมากๆ เพราะภาพลักษณ์เหล่านี้ดีเกินไป
ส�าหรับผูช้ าย ถ้าใช้มมุ มองของ Virginia Despentes ผูก้ า� กับภาพยนตร์
ฝรั่งเศส นักเขียนเจ้าของหนังสือที่โด่งดังอย่าง King Kong Theory
แล้วก็จะพบว่าภาพของผู้ชายที่กล่าวมาข้างต้นนั้นดีเหลือเกิน เพราะ
สิ่งที่ดุเด็ดเผ็ดร้อนกว่าจากมุมของผู้หญิงที่มีต่อผู้ชายก็คือ “Dead Dad
Don’t Rape” ค�ากล่าวดุดนั แบบนี้ก็ดจู ะต่อเนื่องกับค�ากล่าวในอดีตของ
เฟมินิสต์ที่เห็นว่า “ผู้ชายทุกคนมีศักยภาพที่จะเป็นพวกข่มขืน” นี่ย่อม
ไม่ใช่ค�านิยามหรือภาพลักษณ์ที่คนจ�านวนมากในแถบนี้มีต่อผู้ชาย
ในมุมมองของฝรัง่ ผิวขาวนับถือคริสต์ศาสนาแล้ว ในเอเชียตะวัน
ออก การแบ่งแยกผู้ชายและผู้หญิงไม่มีความชัดเจน ผู้ชายและผู้หญิง
ไม่ได้มีการแบ่งกันอย่างเด็ดขาด ภาพลักษณ์ของวัฒนธรรมชายเหมือน
หญิงดูจะเป็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้จากวัฒนธรรมญี่ปุ่น ไม่เพียงแต่
เท่านัน้ วัฒนธรรมการมีเด็กผูช้ ายหน้าตาดีหรือเณรหน้าตาดีจนสามารถ
น�าไปประกวดประขันกันได้นั้นก็เป็นวิถีทางที่ส�าคัญของพระญี่ปุ่น แต่
ก็ท�าให้เกิดความสงสัยว่าพระญี่ปุ่นเมื่อเกือบพันปีมาแล้วท�าไมถึงต้อง
มีเณรหน้าตาดีๆ ไว้ด้วย? ในความนึกคิดของผู้คนสมัยใหม่ก็ต้องมอง
ว่านี่เป็นเรื่องรักร่วมเพศของพระญี่ปุ่น กิจกรรมของรักร่วมเพศญี่ปุ่น
ในประวัติศาสตร์ก็จะพบได้เสมอๆ จากพระจนถึงเหล่าซามูไรมาจนถึง
ทหารญี่ปุ่น ภาพยนตร์ญี่ปุ่น Gohatto (1999) โดยฝีมือการก�ากับของ
Nagasa Oshima อันเป็นเรื่องราวของซามูไร ย้อนกลับจนถึงภาพยนตร์
ของ Oshima อย่าง Merry Christmas Mr. Lawrence (1983) อันเป็น
เรื่องราวของทหารญี่ปุ่นในสงครามโลกครั้งที่ ๒ ก็ล้วนแล้วแต่สะท้อน

(22) “ น า ย ใ น ” สมัยรัชกาลที่ ๖

ให้เห็นวัฒนธรรมรักร่วมเพศในสังคมญี่ปุ่นเป็นอย่างดี
การประเมินความใกล้ชิดสนิทสนมกันของผู้ชาย เช่น นอนกอด
กัน เดินจูงมือกัน เป็นต้น ว่าเป็นพฤติกรรมส่อเค้ารักร่วมเพศนั้นอาจจะ
เป็นสิง่ ทีไ่ ม่ถกู ต้องเสมอไป เพราะในหลายๆ สังคมความใกล้ชดิ สนิทสนม
ของผูช้ ายเป็นการแสดงออกถึงสายสัมพันธ์อนั แน่นแฟ้นทีไ่ ม่ได้เป็นเรือ่ ง
ของเพศ สายสัมพันธ์ของผูช้ ายอาจจะเป็นเรือ่ งของการแสดงออกทางจิต
วิญญาณ เป็นต้น ดังนัน้ ถ้าคิดว่าสายสัมพันธ์เหล่านีเ้ ป็นแบบรักร่วมเพศ
(homosexual) ก็คงจะต้องถามตนเองว่าท�าไมถึงคิดแบบนั้น? ท�าไมถึง
มีความพยายามที่จะหาหลักฐานมายืนยันว่า Lord Baden-Powell
เป็นพวกรักร่วมเพศ? แต่นกี่ เ็ ป็นเสรีภาพทางความคิดทีท่ กุ ๆ คนมีกรอบ
อะไรบางอย่างที่จะคิดและยืนยันด้วยข้อมูลหลักฐานว่าเขาเป็นอะไร
ส�าหรับกรอบคิดของฝรั่งคริสเตียน การแต่งตัวของผู้ชายในชุด
ผู้หญิงเป็นเรื่องค่อนข้างจะคอขาดบาดตาย แต่ส�าหรับในประวัติศาสตร์
จีน นี่เป็นเรื่องทรงคุณค่าเป็นอย่างมาก ผู้ชายที่เล่นเป็นบทผู้หญิงเป็น
ยอดปรารถนาของผู้ชายจีนจ�านวนมาก ผู้ชายเหล่านี้ก็ยากที่จะบอกว่า
เป็นพวกรักร่วมเพศหรือไม่? เพราะคนเหล่านี้จ�านวนมากก็มีลูกมีเมีย
หรือว่าคนจีนพวกนี้เป็นพวกสามารถร่วมเพศได้ทั้งกับชายและหญิง?
ภาพยนตร์อย่าง Farewell My Concubine (1993) เป็นตัวอย่างของ
การแต่งตัวในชุดผู้หญิงของผู้ชาย ดาราอย่าง Leslie Cheung ผู้ล่วงลับ
ไปแล้วด้วยการฆ่าตัวตายก็แสดงบทผู้ชายที่มีความงามอย่างผู้หญิงได้
อย่างงดงาม ดาราผู้ชายที่มีความงามแบบผู้หญิงและแต่งตัวเป็นหญิง
(cross-dressing) ในอุปรากรจีนนั้นก็เป็นที่นิยมอย่างมากในหมู่ชนชั้น
สูงของจีน นีไ่ ม่ใช่วถิ ชี วี ติ ของชนชัน้ ต�า่ หรือชาวนาจีน ความสัมพันธ์ของ
ผู้ชายกับผู้ชายที่มีความงามแบบผู้หญิงนั้นมีคุณลักษณะทางชนชั้นเข้า
มาเกี่ยวข้องด้วย การมีสายสัมพันธ์กับคนที่เสมอกันสร้างปัญหาและ
ยากที่จะเป็นที่ยอมรับในแวดวงของชนชั้นสูงจีน
ส่วนเหล่าดาราอุปรากรจีน ผู้ชายที่งามเหล่านี้ก็จะได้ผู้อุปถัมภ์
เลี้ยงดูจากเหล่าชนชั้นสูง แต่การอุปถัมภ์เหล่านี้ในสายตาของคนสมัย

ชานันท์ ยอดหงษ์ (23)

ใหม่แยกออกจากการเป็นโสเภณีชายได้ยาก การหันมาให้ผชู้ ายทีม่ คี วาม
งามแบบหญิงขยายตัวอย่างมากในสมัยปลายราชวงศ์หมิง ความสุขของ
เหล่าชนชัน้ สูงทีไ่ ด้จากเหล่าชายทีง่ ดงามแห่งอุปรากรจีนได้รบั ความนิยม
มากจนกระทั่งราชส�านักจีนเองก็หวาดวิตกต่อเหล่าเจ้าหน้าที่รัฐในแบบ
เดียวกันกับที่หวาดวิตกต่อผู้หญิง ราชวงศ์หมิงนอกจากห้ามการไปใช้
บริการโสเภณีแล้วก็ยงั ห้ามการไปใช้บริการกับเหล่านักร้องนักแสดงชาย
เหล่านีด้ ว้ ย เจ้าหน้าทีร่ ฐั สมัยราชวงศ์หมิงหลายคนก็ถกู ไล่ออกไปเพราะ
ใช้เวลาไปหลงระเริงกับชายที่แสนงามจากโรงอุปรากร
ส�าหรับในสถานการณ์ของราชวงศ์ชิงนั้นก็เน้นสถานะของการ
เป็นฝ่ายรับของผู้ชายที่เหมือนกับหญิงมากกว่าราชวงศ์อื่นๆ ของจีน
ผูช้ ายทีม่ คี วามงามแบบหญิงเป็นทีห่ มายปองของเหล่าปัญญาชน ผูช้ าย
ทีง่ ดงามเหล่านีก้ จ็ ะมีอายุตงั้ แต่ ๑๒-๑๘ ปี ความงามของผูช้ ายทีส่ วย
มากกว่าจะเป็นผู้ชายหล่อๆ นั้นคือสุดยอดปรารถนาของปัญญาชนจีน
ผู้ชาย ความงดงามของผู้ชายสมัยราชวงศ์ชิงยังทดแทนความงามของ
ผูห้ ญิงทีเ่ ป็นเพศทีถ่ กู มองว่าต�า่ ต้อยกว่าผูช้ าย ดังนัน้ ผูช้ ายทีง่ ดงามแบบ
ผู้หญิงในอุปรากรจีนจึงมีความสมบูรณ์ในตัวเองมากที่สุด
ส�าหรับในประวัติศาสตร์จีน การเลี้ยงดูนักร้องอุปรากรจีนกัน
จริงๆ จังๆ เป็นกิจกรรมที่เหล่าชนชั้นสูงจีนนิยมเป็นอย่างมาก การไป
ชมอุปรากรจีนจึงไม่ได้เป็นอะไรที่มากไปกว่าการติดดาราผู้ชายที่งดงาม
เหมือนผู้หญิงนั่นเอง ความหลงใหลในอุปรากรของผู้ชายชนชั้นสูงของ
จีนจึงแยกไม่ออกจากความต้องการทางเพศ ความนิยมที่มีต่อดารา
ผู้ชายที่แสดงเป็นผู้หญิงนั้นมีมากจนกระทั่งเมื่อมีการใช้ผู้หญิงจริงๆ
ในอุปรากรจีนในต้นศตวรรษที่ ๒๐ นัน้ ก็ท�าให้ผชู้ มจ�านวนมากไม่พอใจ
เพราะผู้ชมผู้ชายยังคงนิยมที่จะดูผู้ชายที่แต่งเป็นหญิงมากกว่าที่จะเป็น
ผู้หญิงจริงๆ
ในขณะที่ผลงานด้านมานุษยวิทยาอันโด่งดังเรื่อง The Forest
People (1961) ของ Colin Turnbull อันเป็นเรื่องราวของชนเผ่าปิกมี่
ชือ่ เอ็มบูติ (Mbuti) ในแอฟริกา ผูช้ ายชนเผ่านีส้ ามารถทีจ่ ะสวมกอดเดิน

(24) “ น า ย ใ น ” สมัยรัชกาลที่ ๖

จูงมือกันและมีเพศสัมพันธ์กันโดยไม่ได้เป็น “พวกรักร่วมเพศ” เพราะที่
ยิง่ ไปกว่านัน้ ในสังคมนีไ้ ม่มกี รอบความคิดเรือ่ งรักร่วมเพศ การร่วมเพศ
ระหว่างชายด้วยกันก็ไม่ได้เป็นตราบาปของสังคมแบบสังคมคริสต์ศาสนา
ถ้าในสังคมแบบนีไ้ ม่ได้มกี รอบตราบาปเรือ่ งรักร่วมเพศแล้ว การประกอบ
กิจกรรมทางเพศของคนเหล่านี้คืออะไร? ส�าหรับกิจกรรมทางเพศของ
คนเหล่านี้เป็นการแสดงออกถึงโลกแห่งจิตวิญญาณที่มนุษย์จะมีความ
รักต่อธรรมชาติที่เป็นทั้งร่างกายและธรรมชาติเชิงกายภาพ ชนเผ่าเอ็ม
บูติสามารถที่จะเต้นร�าเคียงคู่กับธรรมชาติ เสมือนหนึ่งการร่วมเพศกับ
ธรรมชาติ เต้นร�าด้วยเสียงเพลงเคียงคู่ไปกับการร่วมเพศกับเสียงเพลง
ฯลฯ คนชนเผ่านี้สามารถที่จะเต้นร�าคนเดียวได้ แต่ส�าหรับคนชนเผ่านี้
พวกเขาไม่ได้เต้นคนเดียว เพราะ “คู”่ ของคนพวกนีค้ อื ธรรมชาติ ความ
สุขของการมีความสัมพันธ์ทางเพศจึงไม่ได้อยู่ที่การถึงจุดสุดยอดหรือ
การหลั่ง แต่อยู่ที่การได้สัมผัสกับธรรมชาติ หรือได้สัมผัสกับเรือนร่าง
ของมนุษย์ เรือนร่างของต้นไม้ เรือนร่างของป่าเขา เป็นต้น
ในสังคมหลายต่อหลายสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเอเชีย การ
สัมผัสกันของผู้ชาย ไม่ว่าจะเป็นการจับมือ การจับต้นขา หรือการเดิน
กอดคอกัน ฯลฯ ไม่จ�าเป็นต้องเป็นการแสดงออกของพฤติกรรมรักร่วม
เพศเสมอไป ตามจริงแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของรักร่วมเพศเลย
ก็ว่าได้ วัฒนธรรมในตะวันออกกลาง เช่น อียิปต์ ซาอุดีอาระเบีย ฯลฯ
นัน้ ก็เป็นตัวอย่างทีด่ ี การจับมือกันของผูช้ ายแสดงให้เห็นถึงความผูกพัน
ความเป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกัน ตลอดจนความเป็นเครือญาติ มิตรภาพ
เป็นต้น ส�าหรับวัฒนธรรมผูช้ ายบางส่วนของอินเดียก็ดา� เนินไปในลักษณะ
คล้ายคลึงกัน ทั้งนี้ด้วยการที่เพศชายและหญิงแยกออกจากกันอย่าง
เด็ดขาด การแสดงความรู้สึกสามารถแสดงออกผ่านความสัมพันธ์
ระหว่างเพศเดียวกันเสียเป็นส่วนใหญ่
ในสายตาของคนคริสเตียนผิวขาว พฤติกรรมของการจับมือ
การกอดคอกันของผู้ชายด้วยกัน กลับแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์
แบบรักร่วมเพศ ในครึ่งหลังของศตวรรษที่ ๒๐ ความตื่นตระหนก

ชานันท์ ยอดหงษ์ (25)

ของฝรั่งคริสเตียนผิวขาวที่เห็นภาพการจูบกันของผู้น�าโซเวียตกับผู้น�า
ตะวันออกกลางก็ปรากฏให้เห็นจากหน้าหนังสือพิมพ์ที่ถ่ายทอดภาพ
เหล่านี้ การเดินจูงมือกันของกษัตริยใ์ นตะวันออกกลางกับผูน้ า� สหรัฐ ฯลฯ
กลับกระตุ้นความรู้สึกความหวาดกลัวต่อรักร่วมเพศ (homophobia)
ของพวกคริสเตียนผิวขาว แต่นั่นก็คงไม่มีใครคิดว่าผู้น�าสหรัฐเปลี่ยน
รสนิยมทางเพศ ครั้นถ้ายิ่งย้อนไปก่อนทศวรรษที่ ๑๙๖๐ กลับไป
สู่ศตวรรษที่ ๑๘ และ ๑๙ สภาวะของความกลัวกามกิจในหมู่เพศ
เดียวกันก็เป็นเรื่องที่น่าหวาดกลัวมากยิ่งขึ้น เพราะพฤติกรรมดังกล่าว
ผิดกฎหมายและถูกจัดให้เป็นพฤติกรรมของอาชญากร ในสภาวะสมัย
ใหม่ (modernity) ก็ต้องติดคุก แต่ถ้าย้อนกลับไปไกลกว่านี้ก็ต้องถูก
เผาทั้งเป็น
ด้วยพลังของกรอบคิดแบบคริสต์ศาสนาได้ขยายตัวไปทั่วโลก
ผ่านระบบอาณานิคมและความทันสมัย (modernization) ที่ถูกก�ากับ
ด้วยค่านิยมแบบคริสเตียนก็ท�าให้พฤติกรรมของมิตรภาพถูกมองด้วย
กรอบคิดแบบคริสต์ศาสนา แม้กระทั่งในโลกอาหรับเอง การแสดงออก
ของมิตรภาพแบบนี้ก็ไม่ได้รับความนิยมอีกต่อไป แม้ว่าจะยังไม่ได้เป็น
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะแบบโลกตะวันตกที่ถูกก�ากับผ่านพลังของคริสต์
ศาสนา ทัง้ ๆ ทีม่ นี กั คิดนักปรัชญาและผูเ้ จริญรอยตามความคิดด้วยการ
ประกาศว่าพระเจ้าตายแล้วก็ตาม แต่มรดกของพระเจ้าก็ยังเป็นอะไรที่
ผู้คนแย่งชิงกันเพื่อใช้ประโยชน์กันเสมอๆ
แต่พระผู้เป็นเจ้าก็ให้เจตจ�านงเสรีแก่มนุษย์ ดังนั้นสิ่งที่กล่าวมา
ทั้งหมดนี้จะเป็นอะไรก็ขึ้นอยู่กับเจตจ�านงอันเสรีที่คนแต่ละคนจะเชื่อม
โยงสิ่งที่อยู่เบื้องหลังของแต่ละคนและเบื้องหน้าของแต่ละคนเข้าด้วย
กันอย่างเสรี แม้วา่ ความเสรีเหล่านีจ้ ะไร้การควบคุมหรือถูกก�าหนดจาก
อะไรอื่นเสียเลย เพราะนับตั้งแต่มานุษยวิทยาวัฒนธรรมภายใต้การน�า
ของ Franz Boas และมีศิษย์ที่สะท้านโลกอย่าง Margaret Mead ก็
ท�าให้ความเป็นชายเป็นผลิตผลทางวัฒนธรรมมากกว่าที่จะเป็นเรื่อง
ของธรรมชาติลว้ นๆ ถึงกระนัน้ ก็ดกี รอบคิดทางชีววิทยา ประสาทวิทยา

(26) “ น า ย ใ น ” สมัยรัชกาลที่ ๖

(neuroscience) จิตวิทยาวิวฒ
ั นาการ (evolutionary psychology) ก็ยงั
คงท�าให้ Testosterone และอัณฑะยังเป็นหนึง่ ในหลายๆ อย่างทีก่ า� หนด
ความเป็นชาย พลังของชีววิทยา
สภาวะสมัยใหม่ที่มนุษย์จ�านวนหนึ่งเชื่อว่าทุกๆ อย่างสามารถ
ที่จะก�าหนดหรือเกิดขึ้นจากการตัดสินใจของมนุษย์เอง เช่น ความสวย
ไม่ได้เป็นเรือ่ งของธรรมชาติ แต่เป็นการปรุงแต่งทีเ่ กิดขึน้ ได้จากสมุนไพร
จนถึงการท�าศัลยกรรม มนุษย์ที่จ�าเป็นจะต้องมีอะไรใหม่ๆ ด้วยการตัด
หรือละทิ้งสิ่งของเดิมๆ หรือชีวิตแบบเดิมๆ เพื่อที่จะได้เป็นหรือมีอะไร
ใหม่ๆ เสมอ แต่การตัดขาดจากอดีตก็ใช่ว่าจะเป็นไปได้เสมอไป จน
ท�าให้มนุษย์ไม่ว่าจะเป็นที่ใดก็ยากที่จะเป็นหรืออยู่ในสภาวะสมัยใหม่
ได้ เพราะความคิดในท�านองแบบ “ควรจะย้ายโรงเรียนนายร้อยออกไป
เสียจากกรุงเทพฯ เพราะในกรุงเทพฯ มีที่เที่ยวมากท�าให้เด็กใจแตก”
ความคิดแบบนี้ยังคงมีความต่อเนื่องมาจนถึงศตวรรษที่ ๒๑ ที่ปรากฏ
ในกฎหมายว่า สถานบันเทิงห้ามตั้งใกล้สถาบันการศึกษา อย่างไรก็ดี
ความคิดแบบนี้คงจะเป็นเรื่องยากมากที่จะเกิดขึ้นในยุโรปที่สถาบันการ
ศึกษาตั้งอยู่ในเมือง เพราะซ้ายขวาก็เรียงรายไปด้วยร้านเหล้า การเอา
สถาบันการศึกษาออกไปอยู่ในท้องทุ่งประหนึ่งการออกไปตั้ง “Camp”
ตามป่าเขาล�าเนาไพร ด้วยการมี “Camp(us)” ก็สะท้อนให้เห็นถึงความ
คิดให้การศึกษาไกลจากความเลวร้ายของเมืองและเหล่าหญิงงามเมือง
ทั้งหลาย ทั้งนี้เมืองเป็นพื้นที่ของพ่อค้าและคนชั่วจ�านวนมากที่เหล่าผู้มี
การศึกษาไม่สมควรทีจ่ ะเกลือกกลัว้ ด้วย ดังนัน้ ถึงจะมีความคิดว่า “สมัย
เปลีย่ นแล้วขอรับ...เพราะฉะนัน้ ถ้าใต้เท้าเปลีย่ นสมองตามไม่ทนั สมัย ก็
ควรหลีกทางให้คนชั้นใหม่เขาขึ้นนั่งเก้าอี้แทนจะดีกว่า!” ก็ไม่ได้เกิดขึ้น
ตามแรงปรารถนาของสภาวะสมัยใหม่และคนสมัยใหม่ ความเป็นของ
เก่ายังคงถูกแช่แข็งไว้ในสมองของผู้คนจ�านวนมากในสภาวะสมัยใหม่
ธเนศ วงศ์ยานนาวา

คณะรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ชานันท์ ยอดหงษ์ (27)

คำานำาผู้เขียน
“นายใน”
สมัยรัชกาลที่ ๖

หนังสือเล่มนี้มาจากการคัดเลือกเนื้อหาเฉพาะบางส่วนและ
ค้นคว้าเพิ่มเติมจาก “นายใน” : ชีวิตทางสังคมชายล้วนและเพศภาวะ
ในพระราชส�านักพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว วิทยานิพนธ์
สาขาวิชาสตรีศึกษา วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีการศึกษา ๒๕๕๔
ดังนั้น ผู้เขียนจึงขอขอบพระคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับวิทยา
นิพนธ์โดยตรง คือ อาจารย์ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์ อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ ซึ่งก็ได้เขียนค�าน�าเสนอให้กับหนังสือเล่มนี้ด้วย รวมไปถึง
ขอบคุณ อาจารย์นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ กรรมการ และอาจารย์สุกฤตยา
จักรปิง ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ อาจารย์สุลักษณ์ ศิวรักษ์
และอาจารย์เผ่าทอง ทองเจือ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสัมภาษณ์ และอาจารย์สทิ ธิพล
เครือรัฐติกาล ที่ช่วยผู้เขียนสารพัดอย่างขณะท�าวิทยานิพนธ์
และส�าหรับหนังสือเล่มนี้ ขอขอบคุณ อาจารย์ธเนศ วงศ์ยาน
นาวา ที่มอบแนวความคิดที่ส�าคัญหลายประการ สละเวลาอ่านและ
เขียนค�าน�าเสนอ พุฒิพงศ์ พงศ์เอนกกุล และอรรถวุฒิ บุญยวง ที่ให้
ข้อมูลแนวคิดบางประการซึ่งกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหา และโดย

(28) “ น า ย ใ น ” สมัยรัชกาลที่ ๖

เฉพาะอย่างยิ่ง อพิสิทธิ์ ธีระจารุวรรณ ที่ชวนมาพิมพ์เป็นหนังสือ ซึ่ง
เป็นหนังสือเล่มแรกของผู้เขียน และจัดเตรียมต้นฉบับอย่างละเอียด
และทีข่ าดไม่ได้ ขอบพระคุณทุกคนในครอบครัว โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ แม่กบั พ่อ ทีเ่ ป็นแรงกระตุน้ ผลักดัน และอดทนในทุกๆ เรือ่ ง จนท�าให้
ผู้เขียนมีวันนี้
อันที่จริง ผู้เขียนไม่ได้เก่ง ฉลาด และไม่ได้มีความรู้มากนัก
อย่างที่จะเห็นในบรรณานุกรม ผู้เขียนยังต้องพึ่งพิงผู้รู้มากมายและ
เป็นเพียงผู้น�าความรู้ ความคิด สติปัญญา ประสบการณ์ของคนอื่นมา
อธิบายอีกทีเท่านั้น เพียงเพื่อก่อให้เกิดการตั้งค�าถาม ถกเถียง และ
การค้นคว้าหาข้อมูลหลักฐานเพิม่ มากกว่าสร้างความรูห้ รือน�ามาอ้างอิง
เป็นบรรณานุกรม ผูเ้ ขียนจะดีใจและขอบคุณอย่างมาก หากหนังสือเล่ม
นีช้ ว่ ยกระตุน้ ผูอ้ า่ นหาหลักฐานข้อมูลเพิม่ เติมเพือ่ ถกเถียงในแง่มมุ ต่างๆ
ชานันท์ ยอดหงษ์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์

ชานันท์ ยอดหงษ์ (29)

ภาพฝีพระหัตถ์พระ าทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอย่หู วั เ น็ ภาพเจ้าพระยา
รามราฆพ (ตอนนัน้ ยังด�ารงต�าแหน่งพระยา ระสิทธิศ์ ภุ การ) (ภาพจาก พระ าท
สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอย่หู วั . ภาพฝีพระหัตถ์ชนิดภาพล้อเส้นหมึก. ไม่ รากฏ
ีที่พิมพ์)

(30) “ น า ย ใ น ” สมัยรัชกาลที่ ๖

ภาพฝีพระหัตถ์พระ าทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เ ็นภาพพระยา
อนิรทุ ธเทวา (ภาพจาก พระ าทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอย่หู วั . ภาพฝีพระหัตถ์
ชนิดภาพล้อเส้นหมึก. ไม่ รากฏ ีที่พิมพ์)

ชานันท์ ยอดหงษ์ (31)

“นายใน”
สมัยรัชกาลที่ ๖

๑
บทนำา

ตามโครงสร้ า งพระราชส� า นั ก รั ต นโกสิ น ทร์
ซึ่งรับอิทธิพลมาจากอโยธยา พระราชส�านักฝ่ายใน
อยู่ในพื้นที่ทั้งหมดของพระราชฐานชั้นใน ถือว่าเป็น
ที่ ร โหฐาน พื้ น ที่ ส ่ ว นพระองค์ ข องกษั ต ริ ย ์ ส�า หรั บ
ประทับพักผ่อนหาความส�าราญส่วนพระองค์ร่วมกับ
“นางใน” ซึ่งได้แก่ พระมเหสี พระสนม เจ้าจอม
พระราชธิดา ข้าบาทบริจาริกา ข้าราชส�านักฝ่ายใน
กษัตริย์จงึ แวดล้อมไปด้วยผู้หญิงทีอ่ ยู่ในฐานะ “เมีย”
และ “คนรับใช้” เป็นพระราชสมบัตสิ ว่ นพระองค์ ภาย
ใต้กฎมนเทียรบาลที่เข้มงวด ไม่ให้มีความสัมพันธ์
ทางเพศกับชายอืน่ และการตรวจตราผูช้ ายเข้าออกใน
พระราชส�านักฝ่ายในอย่างเคร่งครัด ผู้ชายที่สามารถ
อยู่ในพระราชส�านักฝ่ายใน จึงมีเพียงกษัตริย์กับพระ
ราชโอรสที่ยังไม่ได้ผ่านพระราชพิธีโสกันต์ ซึ่งอายุ
มากที่สุดไม่เกิน ๑๓ ชันษา เพราะพระราชพิธีโสกันต์
เป็นพิธีกรรมเปลี่ยนผ่านช่วงวัยจากเด็กสู่ผู้ใหญ่ เพื่อ
ป้องกันการร่วมเพศกับนางในที่อาจเกิดขึ้นได้ ซึ่งเป็น
ความกังวลและระแวดระวังอย่างมากในพระราชส�านัก
ฝ่ายใน๑
เนื่องจากระบบการแต่งงานแบบ “ผัวเดียว
หลายเมีย” มีความส�าคัญอย่างมากส�าหรับกษัตริย์

พระ าทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอย่หู วั ทรงฉายกั (แถวหลังจากซ้าย) คุณหญิง
เฉลา อนิรุทธเทวา, เจ้าพระยารามราฆพ, พระยาอนิรุทธเทวา และคุณ ระจว
สุขุม (แถวหน้าจากซ้าย) พระนางเจ้าสุวัทนา และพระสุจริตสุดา ในงานฤดูหนาวราว
พ.ศ. ๒๔๖๗ (ภาพจาก ที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพ พลตรี พระยาอนิรุทธ
เทวา (ม.ล. ฟื้น พึ่งบุญ) พ.ศ. ๒๔๙๔)

ไม่เพียงเพื่อแสดง “บารมี” เพราะยิ่งมีเมียและสาวรับใช้มากก็ยิ่งเป็น
ที่ เ ชิ ด หน้ า ชู ต า ประกาศความมั่ ง คั่ ง และความสามารถในการเลี้ ย ง
ดูบริวารไพร่พลได้๒ แต่ยังเป็นการรักษาเสถียรภาพทางการเมืองที่
กษัตริย์จะต้องสมรสกับธิดาเจ้านายเชื้อพระวงศ์เพื่อป้องกันการแย่งชิง
พระราชสมบัติ กับลูกสาวหลานสาวขุนนางข้าราชการให้เป็นเครือญาติ
เกี่ยวดองกันเพื่อดึงความจงรักภักดีและสร้างฐาน และกับธิดาเจ้าเมือง
ประเทศราชเพื่อเป็นตัวประกัน ป้องกันเจ้าเมืองภายใต้การปกครอง
4 “ น า ย ใ น ” สมัยรัชกาลที่ ๖

กระด้างกระเดือ่ งหรือหันไปจงรักภักดีกบั รัฐอืน่ เป็นการรักษาเสถียรภาพ
ทางการเมืองภายนอก นอกเหนือจากสนองความส�าราญและความ
ต้องการทางเพศ เช่นหญิงสาวจากชนชัน้ ต่างๆ ทีง่ ามต้องพระเนตร หรือ
มีความสามารถเป็นพิเศษต้องพระราชอัธยาศัย เป็นนักฟ้อนร�า นักมโหรี
อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่นางในทุกนางจะได้ปรนนิบัติรับใช้กษัตริย์
อย่างใกล้ชิด เป็นที่โปรดปรานและถวายงานไปตลอด เช่นเดียวกับที่
ไม่ใช่นางในทั้งหมดจะได้เป็นพระมเหสีเทวีเสมอไป อาจเป็นเพราะยัง
ไม่เคยทรงพบเห็น ไม่เป็นที่พอพระราชหฤทัย หรือยังไม่มีผลประโยชน์
ซึ่งก็มีตั้งแต่พระบรมวงศ์ไปจนถึงข้าราชการในราชส�านักฝ่ายในและ
บริวารของบรรดาพระมเหสีเทวี เจ้าจอมมารดา เจ้าจอม ส่วนใหญ่
เป็นลูกสาวหลานสาวของผูด้ มี ชี าติตระกูลถูกส่งเข้ามาถวายตัวปรนนิบตั ิ
เจ้านายตั้งแต่ยังเล็ก เพื่อศึกษาอบรมคุณสมบัติแบบชาววังภายใต้การ
ปกครองของเจ้าส�านักต่างๆ นางในกลุ่มนี้มีสิทธิ์ขอลาออกไปใช้ชีวิต
สังคมภายนอก หรือหากยังคงรับใช้เจ้านายของตนอยู่และเป็นผู้มี
ความรู ้ ค วามสามารถอาจได้ เ ลื่ อ นเป็ น ข้ า ราชการ พนั ก งานซึ่ ง เป็ น
ต�าแหน่งอย่างเป็นทางการ๓
ในการปรนนิบัติรับใช้กษัตริย์ นางในแต่ละนางจึงมีบทบาท
หน้าที่แตกต่างกันตามความถนัด เช่น เจ้าจอมมารดาเที่ยงบังคับ
บัญชาการห้องพระเครื่องต้น เป็นผู้ตั้งเครื่องและถวายงานในเรื่อง
ต่างๆ ในราชส�านักของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ขณะที่
ในราชส�านักของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เจ้าคุณ
จอมมารดาแพถวายเครื่องส�าอางเมื่อตื่นบรรทม ตั้งเครื่องพระกระยา
หารต้ม ถวายการรับใช้ในห้องบรรทมเมื่อเสด็จขึ้นจากราชการจนถึง
เช้าอย่างใกล้ชิดในต้นรัชกาล, พระนางเจ้าสุขุมาลมารศรีเป็นราช
เลขานุ ก าร, พระองค์ เ จ้ า สายสวลี ภิ ร มย์ ค วบคุ ม ดู แ ลห้ อ งพระ
เครื่ อ งต้ น , เจ้ า จอมมารดาอ่ อ นตั้ ง เครื่ อ งเสวย, เจ้ า จอมเอี่ ย ม
ถวายงานนวด, เจ้าจอมมารดาเหมถวายงานทุบ, เจ้าจอมเอิบแต่ง
พระองค์และเปลื้องฉลองพระองค์๔ หากเป็นเชื้อพระวงศ์ชั้นสูงองค์ใด
มีความรู้ความสามารถด้านใดเป็นพิเศษมักเป็นพระอาจารย์ฝึกสอนวิชา
ชานันท์ ยอดหงษ์ 5

นั้นๆ เช่น ด้านอักษรศาสตร์ วิชาช่างฝีมือ
ส�าหรับนางในเชือ้ พระวงศ์ชนั้ ล่าง เจ้าจอมมารดา เจ้าจอม ตลอด
จนลูกหลานข้าราชการที่ถวายตัวและเคยรับราชการมาตั้งแต่รัชกาล
ก่อน หรือสามัญชนที่อยู่ภายใต้การก�ากับดูแลของเจ้านายระดับสูง จะ
รับราชการเป็นพนักงานปฏิบัติงาน มีต�าแหน่งเรียกต่างๆ ตามลักษณะ
งาน เช่น พนักงานพระภูษา พนักงานพระสุคนธ์ พนักงานพระสุทธารส
พนักงานเฝ้าหอพระมณเฑียร พนักงานเช็ดกวาดห้องบนพระที่นั่งไป
จนถึงพนักงานลงพระบังคน โขลนดูแลคุกในพระราชวัง โดยได้รับค่า
ตอบแทนเป็นเบี้ยหวัดส่วนพระองค์๕ หรือเป็นนางมโหรี นางละคร ขับ
ร้องฟ้อนร�าถวายเพื่อความส�าราญส่วนพระองค์๖
นับตั้งแต่รัชกาลที่ ๔ พระราชทานพระบรมราชานุญาตส�าหรับ
ข้าราชส�านักฝ่ายใน นางพนักงานหรือเจ้าจอมทั้งหลายที่ไม่มีโอรสธิดา
ทูลลาออกจากราชการไปอาศัยนอกพระบรมมหาราชวังได้ และเจ้าจอม
มารดาสามารถกราบบังคมทูลขอพระบรมราชานุญาตออกจากพระบรม
มหาราชวัง เพื่อตามเสด็จไปอภิบาลดูแลพระราชโอรสที่เจริญชันษาใน
วังที่ประทับใหม่๗ จึงมีนางในบางส่วนต่างค่อยๆ แยกย้ายออกมาอยู่
นอกพระบรมมหาราชวัง
ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ ๕ นางในบางนางต่างทยอยออกจาก
พระบรมมหาราชวังมาประทับในพระราชวังสวนดุสิต สวนสุนันทา และ
พญาไท หลังจากรัชกาลที่ ๕ สวรรคต พ.ศ. ๒๔๕๓ รัชกาลที่ ๖ ก็โปรด
เกล้าฯ ให้สร้างและต่อเติมสวนสุนันทา เพื่อให้เจ้านายฝ่ายในย้ายจาก
พระบรมมหาราชวังมาประทับทีส่ วนสุนนั ทา๘ นอกจากนีบ้ รรดาพระบรม
วงศานุวงศ์ฝ่ายใน เจ้านายฝ่ายในชั้นสูงหลายพระองค์ย้ายไปประทับใน
วังส่วนพระองค์ วังพระราชโอรส ส่วนเจ้านายฝ่ายในชั้นพระราชนัดดา
ของรัชกาลที่ ๕ ก็มีวังของพระบิดาอยู่ต่างหาก๙ แม้พระบิดาน�ามาฝาก
ฝังกับเจ้านายชัน้ ผูใ้ หญ่ในพระบรมมหาราชวังเพือ่ การศึกษา แต่สามารถ
ขออนุญาตกลับไปประทับที่วังของพระบิดาได้เป็นครั้งคราวหรือขอ
กลับไปอยู่เป็นการถาวรตามต้องการ
ขณะเดียวกันในสมัยรัชกาลที่ ๖ อ�านาจของกษัตริย์ก็มั่นคงพอ
6 “ น า ย ใ น ” สมัยรัชกาลที่ ๖

จนไม่จ�าเป็นต้องแต่งงานกับลูกหลานสาวขุนนางมูลนายเพื่อสร้างเครือ
ญาติ ความเป็นพวกเดียวกันและดึงความจงรักภักดีอกี ต่อไป เพราะการ
บริหารราชการควบคุมโดยพระบรมวงศานุวงศ์ อีกทัง้ รูปแบบการบริหาร
รัฐเปลี่ยนไปแล้ว ขุนนางทั้งส่วนกลางและหัวเมืองกลายเป็นข้าราชการ
ที่รับพระราชทานเงินเดือนจากกษัตริย์ ไม่ได้เป็นมูลนายที่มีรายได้และ
กองก�าลังจากระบบไพร่เช่นแต่ก่อนสมบูรณาญาสิทธิราชย์๑๐
อย่างไรก็ตาม เหตุผลประการส�าคัญที่ท�าให้พระราชส�านักของ
รัชกาลที่ ๖ มีจ�านวนนางในน้อยคือ พระองค์ทรงรับอุปการะชาย
หนุ่มมาเป็นข้าราชบริพารมหาดเล็กรับใช้ส่วนพระองค์แทนการ
อภิเษกสมรส มีพระมเหสีเทวี ข้าบาทบริจาริกา นับตัง้ แต่ดา� รงต�าแหน่ง
เป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ซึ่งกว่าที่พระองค์
จะมีพระมเหสีก็บั้นปลายพระชนมชีพแล้ว
นางในในรัชกาลที่ ๖ จึงมีจ�านวนน้อยมาก ขณะที่ในรัชกาล
ที่ ๔ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงมีพระภรรยาเจ้า เจ้าจอม
มารดา และเจ้าจอมทั้งหมด ๕๔ พระองค์ พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้า
เจ้าอยู่หัวทรงมีพระสนมเอก ๑ นาง และเจ้าจอมมารดา ๓๑ นาง๑๑
รัชกาลที่ ๕ ทรงมีพระอัครมเหสี มเหสี เจ้าจอมมารดา และเจ้าจอม
ทั้งสิ้น ๑๕๒ พระองค์๑๒ กว่าที่รัชกาลที่ ๖ จะทรงเริ่มสนพระราชหฤทัย
มีนางในอย่างเป็นทางการเมื่อมีพระชนมายุ ๓๘ พรรษา ทรงประกอบ
พระราชพิธีหมั้นกับพระวรกัญญาปทาน พระองค์เจ้าวัลลภาเทวี
พระธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปประพันธ์พงศ์ ใน
พ.ศ. ๒๔๖๓ แล้วโปรดเกล้าฯ ให้ประทับในพระต�าหนักจิตรลดา
รโหฐาน ซึ่งพระองค์เสด็จเยี่ยมทุกวัน๑๓ ทั้งคู่มักทรงปรากฏพระองค์ใน
พื้นที่สาธารณะด้วยกันเสมอ โดยปราศจากข้าราชบริพารชายหนุ่มที่เคย
ปรนนิบัติรับใช้นั่งเคียงข้างจนเป็นที่สังเกตและพูดถึง๑๔
พระราชส�านักฝ่ายในจึงเริ่มมีข้าราชส�านักที่เป็นผู้หญิงหรือนาง
พระก�านัลอย่างจริงจัง แต่ก็เพื่อตามเสด็จพระคู่หมั้นของพระองค์
ในเวลาที่โปรดให้โดยเสด็จพระราชด� าเนินตามงานพระราชพิธีต่างๆ
เท่านั้น ซึ่งทรงคัดเลือกหญิงจากตระกูลชั้นสูงด้วยพระองค์เอง เช่น ศรี
ชานันท์ ยอดหงษ์ 7

พระวรกัญญา ทาน พระองค์เจ้าวัลลภาเทวี (ภาพจาก ราชพัสตราภรณ์. สำานัก
งานสร้างเสริมเอกลักษณ์ของชาติ สำานักงาน ลัดสำานักนายกรัฐมนตรี จัดพิมพ์เฉลิม
พระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอ ๑๒
สิงหาคม ๒๕๔๗)

8 “ น า ย ใ น ” สมัยรัชกาลที่ ๖

ไกรฤกษ์ และเปรื่อง สุจริตกุล๑๕ ขณะเดียวกันก็มีผู้มาถวายตัวเป็น
นางในจ�านวนมาก๑๖
แต่ ๔ เดือนต่อมา ทรงถอนหมั้นโดยทรงให้เหตุผลว่าไม่เพียง
“พระราชอัธยาศัยและพระอัธยาศัย...มิได้ต้องกัน” แต่พระองค์เจ้า
วัลลภาเทวีมี “...เส้นประสาทไม่ปรกติ...อาจจะมีผลอันไม่พึงปรารถนา
ในทางสืบราชสันตติวงศ์ต่อไปได้...” ๑๗ มากไปกว่านั้น ยังพระราชทาน
โซ่ทองไปเกาะไม่ให้ออกจากพระบรมมหาราชวัง
จากนั้น ดูเหมือนว่าพระองค์ก็ทรงคบหากับน้องสาวต่างแม่
ของอดีตพระคู่หมั้นอย่างเปิดเผยซึ่งทั้งคู่ทรงพบกันระหว่างที่พระองค์
ทรงหมั้นอยู่แล้ว หลังจากประกาศถอนหมั้นไม่ถึงเดือนพระองค์ก็
ทรงสถาปนาให้เป็น พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าลักษมีลาวัณ
และประกาศพระราชพิธีหมั้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ ๘ กันยายน
พ.ศ. ๒๔๖๔ ซึ่งพระองค์ทรงประกาศว่าจะทรงมีพระมเหสีเทวีเพียง
หนึ่งพระองค์๑๘ แต่ก็ไม่ได้อภิเษกสมรส หลังจากเฉลิมพระยศได้ ๑
เดือน ๑๙ วัน พระองค์ก็ทรงประกอบพิธีราชาภิเษกสมรสกับลูกสาว
ของเจ้าพระยาสุธรรมมนตรี (ปลื้ม) ชื่อ พระสุจริตสุดา (เปรื่อง สุจริต
กุล) เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๖๔ ซึ่งเป็นอดีตนางก�านัล
พระคู่หมั้นพระองค์แรกและราชเลขานุการในพระองค์ ถวายงานจัด
เครื่องดนตรี เครื่องสายผสมบรรเลงถวายทุกเวลาค�่า๑๙ และทรง “แยก
กันอยู่” กับพระองค์เจ้าลักษมีลาวัณที่ได้รับโปรดเกล้าฯ สถาปนาเป็น
พระนางเธอลักษมีลาวัณ เมื่อ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๖๕ เสมือน
รางวัลปลอบพระทัย
๔ เดือนต่อมา เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๔๖๔ ทรง
อภิเษกสมรสกับ ประไพ สุจริตกุล น้องของพระสุจริตสุดา และ
แต่งตั้งให้เป็น พระอินทราณี ต�าแหน่งพระสนมเอก และเมื่อ ๑๐
มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๖๕ จึงได้โปรดสถาปนาให้เป็น พระวรราชชายา
เธอ พระอินทรศักดิศจี เพื่อยกระดับเป็นชนชั้นเจ้า ทั้งนี้เพราะทรง
เชื่อว่าพระนางทรงมีครรภ์และจะให้ประสูติเจ้าฟ้า ซึ่งถ้าเป็นพระราช
โอรสจะได้สืบสันตติวงศ์๒๐
ชานันท์ ยอดหงษ์ 9

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าลักษมีลาวัณ (ภาพจาก ราชพัสตราภรณ์. สำานัก
งานสร้างเสริมเอกลักษณ์ของชาติ สำานักงาน ลัดสำานักนายกรัฐมนตรี จัดพิมพ์เฉลิม
พระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอ ๑๒
สิงหาคม ๒๕๔๗)

10 “ น า ย ใ น ” สมัยรัชกาลที่ ๖

เนื่องจากทรงเข้าพระราชหฤทัยว่ามีพระหน่อในพระครรภ์ พระ
วรราชชายาเธอ พระอินทรศักดิศจี จึงกลายเป็นที่ทรงโปรดปรานเป็น
อย่างมาก ทรงได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดทุกสกุล และได้รับ
การสถาปนาเป็นสมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิศจี พระบรมราชินี ซึ่ง
เป็นยศสูงศักดิ์เท่าสมเด็จพระบรมราชินีในรัชกาลที่ ๕ ในพระราชพิธี
เฉลิมพระชนมพรรษาวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๖๕ และแทบตลอด
เวลาที่ทรงว่างจากราชการ รัชกาลที่ ๖ จะเสด็จฯ ไปประทับด้วย แม้
เวลาเสวยพระกระยาหารกลางวัน พระองค์ก็โปรดเสวยที่พระต�าหนัก
พระบรมราชินี แทนการเสวยร่วมกับราชบริพารคนสนิทอย่างแต่ก่อน
เมื่อพระองค์เสด็จแปรพระราชฐานไปประทับที่ใดแม้ในต่างจังหวัด ก็
โปรดให้ตามเสด็จด้วย๒๑ แต่หลังจากทีอ่ า้ งว่าทรงแท้งบ่อยครัง้ พระนาง
จึงถูกเปลี่ยนพระอิสริยยศจาก “พระบรมราชินี” เป็น “พระวรราชชายา”
ใน พ.ศ. ๒๔๖๘๒๒ และในพระราชพินัยกรรมของพระองค์ ลงวันที่
๘ กันยายน พ.ศ. ๒๔๖๘ สั่งห้ามไม่ให้น�าพระอัฐิของพระนางมาคู่กับ
พระบรมอัฐิของพระองค์ “เพราะตั้งแต่ได้มาเป็นเมียข้าพเจ้า ก็ได้บ�ารุง
บ�าเรอน�้าใจข้าพเจ้าเพียง ๑ เดือนเท่านั้น ตั้งแต่นั้นมาเอาแต่ความร้อน
ใจหรือร�าคาญมาสู่ข้าพเจ้าเป็นเนืองนิตย์” ๒๓
หลังจากนั้นรัชกาลที่ ๖ ได้โปรดเกล้าฯ สถาปนา เครือแก้ว
อภัยวงศ์ นางสนมนางละครในกรมมหรสพ ธิดาเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
หลานยายของท้าวศรีสุนทรนาฏ ผู้อ�านวยการละครหลวงฝ่ายใน ใน
พระบรมมหาราชวัง๒๔ ให้เป็น เจ้าจอมสุวัทนา ใน พ.ศ. ๒๔๖๗ ซึ่ง
เหตุที่พระองค์ได้โปรดเกล้าฯ สถาปนาให้เป็นเจ้ามีพระอิสริยยศเป็น
พระนางเจ้าสุวท
ั นา พระวรราชเทวี ทัง้ นี้ “เพือ่ ผดุงพระอิสริยยศแห่ง
พระกุมาร ทีจ่ ะมีพระประสูตกิ าลในเบือ้ งหน้า” ๒๕ แต่ปรากฏว่าได้ประสูติ
พระราชธิดา สมเด็จฯ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ใน
วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๘ ก่อนสวรรคตเพียง ๑ วัน
แม้พระองค์ทรงเริม่ มีพระมเหสีเทวี พระสนม พระคูห่ มัน้ เพิม่ ขึน้
เรือ่ ยๆ ช่วง ๖ ปีสดุ ท้ายของรัชกาล เริม่ จ้างนางในมีเบีย้ หวัดเงินเดือนให้
แต่โปรดเกล้าฯ ให้รับใช้พระมเหสีเทวีที่แยกส่วนกับพระองค์ที่ยังคง
ชานันท์ ยอดหงษ์ 11

พระสุจริตสุดา (เ รื่อง สุจริตกุล) (ภาพจาก ราชพัสตราภรณ์. สำานักงานสร้าง
เสริมเอกลักษณ์ของชาติ สำานักงาน ลัดสำานักนายกรัฐมนตรี จัดพิมพ์เฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอ ๑๒ สิงหาคม
๒๕๔๗)

12 “ น า ย ใ น ” สมัยรัชกาลที่ ๖

สมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิศจี พระวรราชชายา

ชานันท์ ยอดหงษ์ 13

พระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี (ภาพจาก ราชพัสตราภรณ์. สำานักงานสร้าง
เสริมเอกลักษณ์ของชาติ สำานักงาน ลัดสำานักนายกรัฐมนตรี จัดพิมพ์เฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอ ๑๒ สิงหาคม
๒๕๔๗)

14 “ น า ย ใ น ” สมัยรัชกาลที่ ๖

ใช้สอยและรับการถวายงานจากนายในเด็กหนุ่ม๒๖ พระองค์ยังคงเสด็จ
เข้าที่พระบรรทมพร้อมกับบรรดาข้าราชบริพารชาย การถวายอยู่งาน
ในห้องพระบรรทมอย่างงานนวดและผลัดเปลี่ยนฉลองพระองค์ยัง
คงเป็นหน้าที่ของมหาดเล็ก ส่วนพระชายาพระมเหสี พระองค์โปรด
ให้ขึ้นเข้าเฝ้าเป็นครั้งคราว หรือเมื่อทรงต้อนรับแขกเมืองและเสวย
พระกระยาหาร ซึ่งจะร่วมโต๊ะเสวยกับเจ้าพระยารามราฆพ พระสหาย
และมหาดเล็กคนโปรดด้วย๒๗
ด้วยเหตุนี้ บทบาทหน้าที่ของข้าบาทบริจาริกาคอยถวายงาน
ปรนนิบัติรับใช้กษัตริย์อย่างใกล้ชิดกลายมาเป็นหน้าที่ของมหาดเล็ก
ชายหนุ่มที่พระองค์ทรงคัดเลือกและอุปการะไว้ แม้จะมีข้าราชส�านัก
ฝ่ายในเพศหญิงปฏิบัติหน้าที่ในพระราชฐานชั้นใน แต่ก็ไม่ใช่บทบาท
หน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับพระองค์โดยตรงหรือรับใช้ส่วนพระองค์ เว้นแต่
นางพนักงานพระภูษาส่วนพระองค์ และควบคุมห้องเครื่องเสวยคาว
หวาน ซึ่งเป็น คุณท้าวอินทรสุริยา (ม.ล. เชื้อ พึ่งบุญ ณ อยุธยา) พี่สาว
เจ้าพระยารามราฆพ และพระยาอนิรุทธเทวา มหาดเล็กคนโปรด๒๘

ชานันท์ ยอดหงษ์ 15

เชิงอรรถ
๑

จันทรรัตน์ ประวาลปัทม์, “การศึกษาเปรียบเทียบราชสำานักในสมัย
รัชกาลที่ ๕ และรัชกาลที่ ๖”, วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาประวัติ
ศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๒๑, น. ๘๘.; พรศิริ
บูรณเขตต์, “นางใน : ชีวิตทางสังคมและบทบาทในสังคมไทยสมัยรัชกาลที่
๕”, วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขามานุษยวิทยา คณะสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๐, น. ๕๖.
๒ Loos, Tamara, “Sex in the Inner City : The Fidelity between Sex
and Politics in Siam” in The Journal of Asian Studies 64 : 4 (Nov., 2005),
pp. 881-909.
๓ พรศิริ บูรณเขตต์, เรื่องเดียวกัน, น. ๕๙.
๔ วรรณพร บุญญาสถิต, จอมนางแห่งสยาม : ในสมัยรัชกาลที่ ๔ ถึง
รัชกาลที่ ๖ กับกระแสวัฒนธรรมตะวันตก. (กรุงเทพฯ : สร้างสรรค์บคุ๊ ส์, ๒๕๕๒),
น. ๖๘-๖๙.
๕ สาระ มีผลกิจ, ราชสำานักฝ่ายในสมัยรัตนโกสินทร์. (กรุงเทพฯ : มิวเซียม
เพรส, ๒๕๕๑), น. ๑๗๐-๑๗๑.
๖ จันทรรัตน์ ประวาลปัทม์, เรื่องเดียวกัน, น. ๑๑๘-๑๑๙.
๗ เรื่องเดียวกัน, น. ๑๑๖, ๑๑๘.
๘ วรรณพร บุญญาสถิต, เรื่องเดียวกัน, น. ๗๔-๗๕, ๘๓.
๙ เรื่องเดียวกัน, น. ๑๒๒.
๑๐ Mead, Kullada Kesboonchoo, The Rise and Decline of Thai Absolutism. (London : Routledge, 2004).
๑๑ สมบัติ พลายน้อย, พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว กษัตริย์วัง
หน้า. (กรุงเทพฯ : มติชน, ๒๕๓๖), น. ๒๑๖-๒๔๒.
๑๒ พรศิริ บูรณเขตต์, เรื่องเดียวกัน, น. ๗๖.
๑๓ ทวี มุขธระโกษา, พระมหาธีรราชเจ้า. (พระนคร : แพร่พิทยา, ๒๕๐๖),
น. ๖๐๙.
๑๔ Greene, Stephen Lyon Wakeman, Absolute Dreams : Thai Government under Rama VI, 1910-1925. (Bangkok, Thailand : White Lotus, 1999),
p. 132.
๑๕ ภายหลังได้รับการสถาปนาให้เป็น พระสุจริตสุดา พระสนมเอก
16 “ น า ย ใ น ” สมัยรัชกาลที่ ๖

๑๖

ลาวัณย์ โชตามระ, พระมเหสีเทวี. (กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, ๒๕๓๒),

น. ๑๑๙.
๑๗

จันทรรัตน์ ประวาลปัทม์, เรื่องเดียวกัน, น. ๑๘๔.
ทวี มุขธระโกษา, เรื่องเดียวกัน, น. ๖๑๘-๖๑๙.
๑๙ วรรณพร บุญญาสถิต, เรื่องเดียวกัน, น. ๗๑.
๒๐ ทวี มุขธระโกษา, เรื่องเดียวกัน, น. ๖๔๓.
๒๑ ลาวัณย์ โชตามระ, เรื่องเดียวกัน, น. ๑๖๒-๑๖๔.
๒๒ ทวี มุขธระโกษา, เรื่องเดียวกัน, น. ๖๔๖.
๒๓ สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล, บันทึกเรื่องพระราชพินัยกรรมรัชกาลที่ ๖ “ฉบับ
เต็ม”. (August 14, 2006, http://somsakwork.blogspot.com/2006_08_01_archive.
html).
๒๔ หญิงอันเป็นทีร่ ก
ั ของพระเจ้าแผ่นดิน. (กรุงเทพฯ : สมาคมนิสติ เก่าอักษร
ศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๘), น. ๗๑.
๒๕ ทวี มุขธระโกษา, เรื่องเดียวกัน, น. ๒๔๗-๒๔๘.
๒๖ เจรียง ลัดพลี, “ชีวิตข้าหลวงสมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิศจี พระ
วรราชชายาในรัชกาลที่ ๖” ใน มานวสาร ๙ : ๑๐ (ตุลาคม ๒๕๒๙), น. ๓๔๔๒.; ๙ : ๑๑ (พฤศจิกายน ๒๕๒๙), น. ๒๙-๓๙.
๒๗ อนุสรณ์ในงานเสด็จพระราชดำาเนินพระราชทานเพลิงศพ พระสุจริต
สุดา (เปรื่อง สุจริตกุล). อนุสรณ์ในงานเสด็จพระราชดำาเนินพระราชทานเพลิง
ศพ พระสุจริตสุดา (เปรื่อง สุจริตกุล) ท.จ.ว. พระสนมเอกในรัชกาลที่ ๖ ณ เมรุ
หน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส วันที่ ๒๙ มีนาคม พุทธศักราช
๒๕๒๖, น. (๑๕).
๒๘ จันทรรัตน์ ประวาลปัทม์, เรื่องเดียวกัน, น. ๑๕๒.
๑๘

ชานันท์ ยอดหงษ์ 17

๒
“นายใน”
กับพระราชสำานักรัชกาลที่ ๖

แม้ว่าโครงสร้าง วิถีปฏิบัติและพิธีกรรมใน
พระราชส�านักฝ่ายในถูกสืบทอดกันมา แต่พระราช
ส�า นัก ฝ่ า ยในก็เ ป็ น พื้น ที่ส ่ ว นพระองค์ ข องกษัต ริย ์
ส�าหรับอาศัย พักผ่อนหาความส�าราญส่วนพระองค์
ดังนั้นแต่ละพระราชส�านักฝ่ายในจึงแตกต่างกันตาม
พระราชนิยมส่วนพระองค์ของพระเจ้าแผ่นดินโดย
เฉพาะ ซึ่งพระราชนิยมของรัชกาลที่ ๖ ท�าให้พระราช
ส�านักฝ่ายในของพระองค์มีลักษณะแตกต่างไปจาก
ของรัชกาลที่ผ่านมา

ลักษณะโครงสร้าง
พระราชสำานักฝ่ายในชาย
ขณะที่รัชกาลที่ผ่านมา กษัตริย์ทรงใช้พระ
ราชส�านักฝ่ายในเป็นพื้นที่รโหฐานเพื่อประทับและ
ทรงพระส�าราญร่วมกับนางในหญิงสาว แต่พระบาท
สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงใช้เป็นพื้นที่ส่วน
พระองค์เพื่อทรงพระส�าราญร่วมกับบรรดาพระสหาย
ชายหนุม่ ด้วยการประกาศว่า ในพระราชวังและสโมสร
สถานสมาคมภายในพระราชวัง สวนหลวง และที่ดิน
ที่ติดต่อกับพระราชฐานให้เป็น “ที่รโหฐาน” ซึ่งมี

พระราชอรรถาธิบายว่าหมายถึง “ทีล่ บั ลี้ ทีเ่ งียบ จึงเป็นทีส่ า� ราญ แลผูค้ น
ไม่พลุกพล่าน” ซึง่ “ผูใ้ ดจะเข้าออกก็ได้แต่โดยได้รบั พระราชทานพระบรม
ราชานุญาตแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงด�ารงต�าแหน่งเจ้า
บ้าน” นอกจากนี้ยังทรงห้ามไม่ให้ข้าราชการอื่นๆ เข้าไปเป็นอันขาด
“..เว้นแต่จะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตเป็นพิเศษเฉพาะ
บุคคล” ๑
พระราชส�านักฝ่ายในของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัวจึงกลายเป็นพระราชส�านักฝ่ายในที่เป็นชายล้วน ที่
พระองค์ประทับพักผ่อนและทรงพระส�าราญ โดยมีพระสหาย
และมหาดเล็กชายหนุ่มคอยปรนนิบัติรับใช้แทนนางใน ซึ่งแม้ว่าพระ
องค์จะมีพระมเหสีเทวีหรือข้าบาทบริจาริกาในบั้นปลายพระชนมชีพ
พระองค์ ยั ง คงใช้ ส อยบรรดามหาดเล็ ก เสมื อ นนางในตลอดรั ช กาล
อย่างไรก็ตาม โครงสร้างพระราชส�านักยังคงแบ่งได้ออกเป็น ๒ ส่วน
เช่นเดียวกับรัชกาลที่ผ่านมา คือ พระราชส�านักฝ่ายหน้า อยู่ภาย
ใต้บังคับบัญชาของเสนาบดีกระทรวงวังเป็นราชการในกระทรวงวัง
และฝ่ายในทีเ่ ป็นข้าราชการส่วนพระองค์โดยตรง ปรนนิบตั ริ บ
ั ใช้
เพื่อความส�าราญโดยเฉพาะ
แต่เดิมในสมัยรัชกาลที่ผ่านมา มหาดเล็กมีหน้าที่รับใช้กษัตริย์
และติดตามอย่างใกล้ชิดในเวลาที่เสด็จออกราชการยังพระราชส�านัก
ฝ่ายหน้าหรือ “เสด็จออกขุนนาง” เป็นข้าราชการในสังกัดกรมมหาด
เล็กที่ไม่ถือเป็นกรมหนึ่งในการปกครองและไม่ขึ้นกับกระทรวงวัง แต่
เป็นกรมอิสระที่ขึ้นตรงต่อกษัตริย์โดยตรง
ดังนั้นเมื่อมีพระราชประสงค์จะคัดเลือกตัวบุคคลออกไปบริหาร
งานต่างพระเนตรพระกรรณในหัวเมืองต่างๆ ตามพระบรมราโชบาย
มักทรงคัดเลือกจากมหาดเล็ก เนื่องจากทรงรู้จักนิสัยใจคอ ความ
ประพฤติ บุคลิก สติปัญญาความสามารถ จนไว้วางพระราชหฤทัย๒
กรมมหาดเล็กจึงเป็นกรมส�าคัญในการผลิตบุคลากรเพื่อบริหาร
ราชการในระดับภาครัฐ และต้องปฏิบตั ห
ิ น้าทีต่ ลอด ๒๔ ชัว่ โมง
แต่ก็อยู่ในพระราชส�านักฝ่ายนอกเท่านั้น๓
20 “ น า ย ใ น ” สมัยรัชกาลที่ ๖

อย่างไรก็ตาม พระองค์ทรงใช้สอยบรรดามหาดเล็กเสมือนนางใน
ตลอดรัชกาล กรมมหาดเล็กของรัชกาลที่ ๖ จึงไม่เพียงมีหน้าที่รับใช้
ตามขนบพระราชส�านักในรัชกาลก่อนๆ แต่ยังต้องคอยถวายงานรับใช้
พระองค์ในที่รโหฐานตลอดเวลา
พระองค์กท็ รงรับเด็กหนุม่ มาเป็นข้าราชการในกรมมากขึน้ เรือ่ ยๆ
ซึง่ พบว่า พ.ศ. ๒๔๖๘ ปีสวรรคต มีขา้ ราชการสัญญาบัตรกรมมหาดเล็ก
มีจ�านวนทั้งหมด ๘๙๐ คน และมีข้าราชการนอกจากชั้นสัญญาบัตร
๑๑๒ คน ซึ่งมีจ�านวนมากกว่าข้าราชการกระทรวงอื่นหลายกระทรวง
เช่น กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงต่างประเทศ กระทรวงทหารเรือ๔
ขณะที่กษัตริย์ที่ผ่านมาจะทรงคัดเลือกมหาดเล็กจากเชื้อ
พระวงศ์ชน
ั้ หม่อมราชวงศ์ หม่อมหลวง รวมไปถึงลูกหลานขุนนาง
ข้าราชการ ผู้ดีมีตระกูลฝึกหัดราชการและใช้สอยในพระราช
ส�านักฝ่ายหน้า ทว่าพระราชส�านักรัชกาลที่ ๖ ข้าราชบริพารมหาด
เล็กที่ทรงใช้สอย มาจากหลากหลายตระกูล ตั้งแต่ลูกชาวบ้าน
สามัญชนไปจนถึงลูกหลานข้าราชการที่รัชกาลที่ ๕ พระราชทาน
ตั้งแต่ยังด�ารงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ความ
หลากหลายของที่มาชาติตระกูลข้าราชส�านักฝ่ายในชาย มหาดเล็กใน
กรมมหาดเล็กของพระองค์อธิบายว่า “...บางคนก็เป็นเจ้าลาวที่เป็น
ประเทศราช บางคนก็เป็นเชื้อจีนลูกจีน บางคนก็เป็นลูกเสือต่างจังหวัด
ที่ตามเข้ามากับกองลูกเสือ บางคนก็เป็นลูกหลานชาวปักษ์ใต้ บางคน
ก็ติดหน้าตามหลังข้าราชการผู้ใหญ่เข้ามา บางคนก็เป็นบุตรหลานของ
ข้าราชการที่เป็นคนส�าคัญที่ทรงร�าลึกถึงคุณงามความดีของเขา แต่ส่วน
ใหญ่จะคัดมาจากนักเรียนมหาดเล็กหลวงที่สอบไล่ได้มัธยมบริบูรณ์
เพียงปีละสองสามคน...” ๕
นอกจากนี้ จากชีวประวัติข้าราชส�านักฝ่ายในชายเผยให้เห็น
ว่า ข้าราชส�านักฝ่ายในชายที่พระองค์ชุบเลี้ยงก็เป็นผู้น�าเด็กหนุ่มที่รู้จัก
คุ้นเคย มีความสัมพันธ์เป็นการส่วนตัวมาถวายให้เป็นข้าราชส�านัก
เช่นเดียวกัน เช่น พระอดิศัยสวามิภักดิ์ (สรร สันติเสวี) ที่ตอนเด็กมี
แม่เลี้ยงสนิทกับพระนมทัด แม่เจ้าพระยารามราฆพ จึงฝากกับพระนม
ชานันท์ ยอดหงษ์ 21

ทัดเพือ่ ให้เจ้าพระยารามราฆพน�าถวายตัว๖ และพระยาคทาธรบดีสหี ราช
บาลเมือง ที่ทูลขอนายชม สิงหเสนี เพื่อนสนิทจากโรงเรียนราชวิทยาลัย
มารับราชการในพระราชวังสราญรมย์ จนเติบโตในราชการเป็นพระยา
บุรีวรราช๗ บางคนได้เข้ามารับราชการเนื่องจากมีญาติเป็นมหาดเล็กรับ
ใช้รัชกาลที่ ๖ อยู่ก่อน เช่น พระมหาเทพกษัตรสมุห (เนื่อง สาคริก)
ที่เป็นน้องชายคนละแม่ของพระยาบริหารราชมานพ (เนียน สาคริก)๘
บางคนเป็นเด็กผู้ชายที่ทรงได้มาจากนางใน เช่น บัว ศจิเสวี ขณะที่
อายุ ๖ ปี ที่เป็นเด็กก�าพร้าอยู่วัด ถูกน�ามาเลี้ยงในพระราชส�านักฝ่ายใน
ด้วยความบังเอิญ เพื่ออ่านหนังสือถวายสมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิ
ศจี พระวรราชชายา ขณะที่พระนางยังทรงได้รับความโปรดปราน เมื่อ
รัชกาลที่ ๖ เสด็จพระราชด�าเนินยังต�าหนัก ทอดพระเนตรเด็กชายบัว
จึงมีพระราชด�ารัสให้ไปถวายงานอ่านหนังสือถวายพระองค์ ซึ่งพระองค์
ทรงพระราชทานนามสกุล “ศจิเสวี” ในความหมาย เสวกของสมเด็จ
พระนางเจ้าอินทรศักดิศจี พระวรราชชายา๙ และเด็กอายุ ๑๑ ชือ่ “ฉาย”
พายเรือขายขนมในจังหวัดนนทบุรี ทีส่ มเด็จฯ เจ้าฟ้าหญิงวไลยอลงกรณ์
ทรงพบระหว่างเสด็จประพาสทางชลมารค ว่ามีผิวพรรณลักษณะดีจึง
ทรงน�ามาถวายรัชกาลที่ ๖ และได้รับพระราชทานนามสกุลว่า “บุณ
โยปัษฎัมภ์”๑๐
ในการคัดเลือกข้าราชส�านัก ทรงพิจารณาจากบุคลิกลักษณะ
ตามความพอพระราชหฤทัยส่วนพระองค์มากกว่าชาติตระกูล
ซึ่งนอกจากจะเป็นเด็กชายวัยแรกรุ่นนิสัยสุภาพเรียบร้อย เฉลียวฉลาด
คล่องแคล่วว่องไว รู้จักวิธีปฏิบัติการงานถวายโดยละเมียดละไม เงียบ
ขรึม รักษาความลับ ไม่พูดมากคุยโวโอ้อวด สอดรู้สอดเห็น ขี้ตื่นตลก
โปกฮา หยาบคายทะลึ่ง และเจ้าชู๑๑
้ ยังต้องรูปร่างสง่างามหรือหน้าตา
ผิวพรรณดี พระองค์ทอดพระเนตรแล้วต้องพระราชหฤทัย ก็จะรับสั่ง
ให้มาถวายตัวและทรงเลี้ยงดูเป็นอย่างดี เช่น พระยานรรัตนราชมานิต
(ตรึก จินตยานนท์),๑๒ พระยาคทาธรบดีสีหราชบาลเมือง (เทียบ อัศว
รักษ์)๑๓ และ พระยาสุนทรพิพิธ (เชย สุนทรพิพิธ) นายในที่พระองค์
ทรงชุบเลีย้ งตัง้ แต่อายุ ๑๔ ปี๑๔ ผูท้ ถี่ กู กล่าวขวัญว่าเป็น “พระยาทีห่ นุม่
22 “ น า ย ใ น ” สมัยรัชกาลที่ ๖

พระยาสุนทรพิพิธ ผู้ที่ถูกกล่าวขวัญว่า “พระยาที่หนุ่มและหล่อที่สุดในประเทศ
ไทย” (ภาพจาก หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. กรมศิลปากร)

ชานันท์ ยอดหงษ์ 23

และหล่อที่สุดในประเทศไทย”
ขณะที่การเป็นนางในสามารถถวายตัวกับเจ้าส�านักต่างๆ ได้โดย
ไม่ต้องถวายตัวกับพระเจ้าแผ่นดินเจ้าของพระราชส�านัก นายในต้อง
ถวายตัวกับพระองค์โดยตรง พระราชส�านักของรัชกาลที่ ๖ จึงไม่ได้มี
ส�านักชัดเจนเหมือนพระราชส�านักของรัชกาลที่ผ่านมา เช่น ในรัชกาล
ที่ ๕ มี “ส�านักสมเด็จที่บน” ของสมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี
พระบรมราชินีนาถ, “ส�านักสมเด็จต�าหนัก” ของสมเด็จพระนางเจ้า
สว่างวัฒนา พระบรมราชเทวี, “ส�านักพระนาง” ของสมเด็จพระนาง
เจ้าสุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี
แม้พระองค์พระราชทานคฤหาสน์ให้นายในของพระองค์เสมือน
ต�าหนักแต่กไ็ ม่ใช่ส�านัก อ�านาจสังกัดการควบคุมดูแลจึงแบ่งตามบทบาท
หน้าที่ของนายในภายใต้กรมกองมากกว่า และเนื่องจากมีมหาดเล็ก
เพิม่ จ�านวนมากขึน้ เรือ่ ยๆ พระองค์จงึ ทรงจัดระเบียบการบริหารราชการ
กรมมหาดเล็กหลายครั้ง ซึ่งใน พ.ศ. ๒๔๕๕ พระองค์โปรดเกล้าฯ
ให้จัดตั้งสภาผู้ส�าเร็จราชการมหาดเล็ก หรือที่เรียกว่า “สภาจางวาง
มหาดเล็ก” ประกอบด้วยจางวาง ๓ คน ได้แก่ พระยาประสิทธิ์ศุภ
การ (ม.ล. เฟื้อ พึ่งบุญ ณ อยุธยา) พระยาวรพงศ์พิพัฒน์ (ม.ร.ว.
เย็น อิศรเสนา) และพระยาบุรุษรัตนราชพัลลภ (นพ ไกรฤกษ์)๑๕
มีกรมบัญชาการกลางมหาดเล็กเป็นส�านักงาน ท�าหน้าทีเ่ กีย่ วกับหนังสือ
ในราชการมหาดเล็กทัง้ ปวง มีกองบัญชีมหี น้าทีเ่ บิกจ่ายในกรมมหาดเล็ก
ทั้งหมดและบังคับบัญชาราชการกรมในพระราชส�านักที่ซึ่งหัวหน้าเป็น
อธิบดีอีก ๕ กรม คือ
กรมชาวที่ มีหน้าที่รักษาพระราชวังทั้งในพระนครและต่าง
จังหวัด รวมทัง้ สวนหลวงทัง้ หมดแต่เฉพาะในพระบรมมหาราชวังเท่านัน้
ส่วนใหญ่อยู่ในอารักขาของกระทรวงวัง กรมชาวที่รักษาเพียงพระที่นั่ง
จักรีมหาปราสาท, พระที่นั่งบรมพิมาน และสวนศิวาลัย
กรมอัศวราช มีหน้าที่เกี่ยวกับม้า รถม้า รถยนต์ เรือยนต์ เรือ
กลไฟ
กรมตรวจ มีหน้าที่ตรวจบัญชีและราชการทั่วไป
24 “ น า ย ใ น ” สมัยรัชกาลที่ ๖

กรมมหรสพ มีหน้าที่ควบคุม ฝึกหัด จัดแสดง โดยแบ่งเป็น
กองโขนและละคร กองปี่พาทย์และเครื่องสายไทย กองพัสดุ (ส�าหรับ
เครื่องบรรเลง) และกองช่าง ประกอบด้วยช่างเขียน ช่างถ่ายรูป
กรมมหาดเล็ก ซึ่งมีหน้าที่รับใช้ใกล้ชิดพระองค์เสมือนข้าราช
ส�านักฝ่ายในของรัชกาลที่ผ่านมา ดูแลและประกอบเครื่องเสวย ฉลอง
พระองค์ ถวายงานนวด จัดและปฏิบัติพระราชพิธีฝ่ายมหาดเล็ก ตาม
เสด็จตามทีต่ า่ งๆ ตลอดจนรับใช้ใกล้ชดิ และรักษาพระองค์ในทีร่ โหฐาน๑๖
แม้ว่ามีกองในควบคุมเพียง ๒ กองคือ กองห้องพระบรรทม กับ
กองตั้งเครื่อง ซึ่งเปลี่ยนชื่อมาจาก “กองมหาดเล็กรับใช้” เมื่อวันที่ ๑๖
มกราคม พ.ศ. ๒๔๕๘ แต่เป็นกรมใหญ่และมีความส�าคัญมากที่สุดใน
พระราชส�านัก โดยมีพระยาอนิรุทธเทวา (ม.ล. ฟื้น พึ่งบุญ ณ อยุธยา)
คนสนิทของพระองค์เป็นอธิบดีกรมมหาดเล็ก
จนกระทัง่ วันที่ ๑๕ มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๔๖๒ พระองค์โปรดเกล้าฯ
ให้ยุบสภาผู้ส�าเร็จราชการมหาดเล็ก ที่ต้องมีผู้บัญชาการมหาดเล็กหรือ
จางวาง ๓ คน ให้มีผู้ส�าเร็จราชการมหาดเล็กแต่เพียงคนเดียว และ
แต่งตัง้ ต�าแหน่งให้คนสนิทของพระองค์คอื เจ้าพระยารามราฆพ (ม.ล.
เฟื้อ พึ่งบุญ ณ อยุธยา) เป็นผู้ส�าเร็จราชการกรมมหาดเล็กแทน ซึ่ง
ขณะนั้นยังเป็นพระยาประสิทธิ์ศุภการอยู่ เพื่อผูกขาดหน้าที่รับผิดชอบ
บังคับบัญชาการกรมมหาดเล็กทัง้ หมด๑๗ ทัง้ เจ้าพระยารามราฆพและ
พระยาอนิรุทธเทวา จึงกลายเป็นสองพี่น้องผู้มีอ�านาจมากที่สุด
ตลอดรัชกาล และในบั้นปลายรัชกาลเมื่อพระองค์ทรงเริ่มมีนางใน
เจ้าพระยารามราฆพก็ท�าหน้าที่เป็นผู้คัดสรรนางใน และพระยาอนิรุทธ
เทวาเป็นที่ปรึกษาให้ค�าแนะน�าเกี่ยวกับธรรมเนียมของนางใน
ถ้าเทียบกับพระราชส�านักฝ่ายในทีผ่ า่ นมา เจ้าพระยารามราฆพ
เสมือน “สมเด็จอธิบดีฝา่ ยใน” ขณะทีพ
่ ระยาอนิรท
ุ ธเทวาเสมือน
“ท้าววรจันทร์” เพราะเป็น ๒ ต�าแหน่งที่ได้รับความไว้วางพระราช
หฤทัยจากกษัตริย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งท้าววรจันทร์ที่ใกล้ชิดสนิทกับ
ฝ่ายในมากกว่า และท�าหน้าที่กล่าวตักเตือนนางใน บังคับบัญชาในการ
บริหารราชการฝ่ายใน๑๘
ชานันท์ ยอดหงษ์ 25

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอย่หู วั ทรงฉายกับเจ้าพระยารามราฆพ (ซ้าย)
และพระยาอนิรุทธเทวา (ขวา) ในงานฤดูหนาวราว พ.ศ. ๒๔๖๖ (ภาพจาก ที่ระลึก
ในงานพระราชทานเพลิงศพ พลเอก พลเรือเอก มหาเสวกเอก เจ้าพระยารามราฆพ
(ม.ล. เฟื้อ พึ่งบุญ) พ.ศ. ๒๕๑๐)

ส�าหรับบรรดานายในที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชา พระองค์ก็
ทรงยกย่องอย่างสูงส่งและเป็นทางการ ไม่เพียงพระราชทานราชทินนาม
มหาดเล็กเพิ่มเติมจากของเก่าไว้อย่างไพเราะคล้องจองและจัดระเบียบ
ยศชั้นบรรดาศักดิ์มหาดเล็กเทียบเท่ากับข้าราชการทหารและพลเรือน
แต่ยังพระราชทานบรรดาศักดิ์ให้อย่างง่ายดาย๑๙
นายในของพระองค์มักได้รับการเลื่อนยศต�าแหน่ง บรรดาศักดิ์
อย่างรวดเร็วจากพระองค์โดยตรงบ่อยครั้งและสม�่าเสมอตั้งแต่อายุ
ยังน้อย นายในบางคนได้รับพระราชทานสัญญาบัตร ๓ ครั้งต่อ ๑ ปี
26 “ น า ย ใ น ” สมัยรัชกาลที่ ๖

ขณะทีข่ า้ ราชการนอกพระราชส�านักฝ่ายใน พระองค์ไม่ได้รบั พระราชทาน
สัญญาบัตร มีแต่ประกาศพระราชกิจจาเท่านั้น๒๐
โดยเฉพาะอย่างยิง่ มหาดเล็กใน กองห้องพระบรรทม กับ กอง
ตั้งเครื่อง ที่เป็นกรมใกล้ชิดกับพระองค์ตลอดทั้งวันทั้งคืน พระองค์
ทรงกันท�าเนียบบรรดาศักดิ์มหาดเล็กที่มีมาตั้งแต่รัชกาลที่ผ่าน
มา ไว้ส�าหรับมหาดเล็ก ๒ กองนี้เท่านั้น แม้ว่าพระองค์จะมี
พระบรมราโชวาทถึงเจ้ากระทรวงต่างๆ ว่าควรพิจารณาคัดเลือกบุคคล
เข้ารับพระราชทานบรรดาศักดิ์อย่างรอบคอบ ซึ่งควรเป็นผู้มีคุณวุฒิ
สมควร ไม่ควรคัดเลือกผู้มีอายุระหว่าง ๑๘-๒๐ ปี เพราะยังไม่เป็น
ผูท้ ที่ า� การงานเป็นประโยชน์ นอกเสียจากเป็นอัจฉริยบุคคลซึง่ ต้องกราบ
บังคมทูลและแสดงคุณวุฒิพิเศษนั้นให้พระองค์ทรงทราบ๒๑
ไม่เพียงพระองค์จะโปรดให้ชายหนุม่ จ�านวนมากท�าหน้าทีเ่ สมือน
นางในแล้ว เด็กผู้ชายยังเป็นอีกกลุ่มที่พระองค์โปรดอุปการะชุบเลี้ยง
และใช้สอย โดยโปรดเกล้าฯ ให้แต่งตัง้ ต�าแหน่ง “นักเรียนมหาดเล็กรับใช้”
หรือที่เรียกกันว่า “นักเรียนรับใช้” เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๔๕๘
ซึ่งแบ่งออกเป็น ๒ ชั้น คือ ชั้นใหญ่ อายุไม่เกิน ๑๘ ปี และชั้นเล็ก อายุ
ไม่เกิน ๑๕ ปีเต็ม เทียบยศเท่ากับมหาดเล็กส�ารอง เท่ากับว่าที่นายร้อย
ตรีส�าหรับชั้นใหญ่ และเท่าชั้นพันจ่าเด็กชา เท่ากับจ่านายสิบส�าหรับ
ชั้นเล็ก๒๒
นอกจากจะได้รับเงินเดือนแล้ว ยังได้รับการอุปถัมภ์ค่าเล่าเรียน
ด้วยทุนส่วนพระองค์และโปรดเกล้าฯ ให้รับราชการในกรมมหาดเล็ก
และทรงชุบเลี้ยงให้มีต�าแหน่งหน้าที่จนเจริญเติบโตอย่างมาก ซึ่งการ
แต่งตั้งนักเรียนมหาดเล็กรับใช้ก็ท�าให้พระองค์ได้ใกล้ชิดและใช้สอย
นายในได้ตลอดเวลา แม้ว่าจะต้องเสด็จพระราชด�าเนินเข้าไปทางฝ่ายใน
ในพระบรมมหาราชวัง ที่บรรดามหาดเล็กและสมุหราชองครักษ์ไม่
สามารถเข้าไปได้

ชานันท์ ยอดหงษ์ 27

บทบาทหน้าที่ของนายใน
ขณะที่ ม หาดเล็ ก ของพระมหากษั ต ริ ย ์ ใ นรั ช กาลก่ อ น
นอกจากจะรับใช้ส่วนพระองค์ในเวลาที่เสด็จออกราชการยัง
พระราชส�านักฝ่ายหน้า หรือ “เสด็จออกขุนนาง” เพือ่ เรียนรูห
้ ลัก
ราชการ ยังต้องเป็นข้าหลวงตรวจราชการตามที่ต่างๆ เช่น งาน
ก่ อ สร้ า งซ่ อ มแซม เดิ น สวนเดิ น นา ควบคุ ม การผู ก ปี ้ ข ้ อ มื อ
จีน ทั้งนี้เพื่อเตรียมให้มีความรูค้ วามสามารถก่อนด�ารงต�าแหน่ง
หน้าที่ราชการบ้านเมือง๒๓ แต่ดูเหมือนว่ามหาดเล็กของรัชกาล
ที่ ๖ จะมีหน้าทีห
่ ลักคือติดตามและปรนนิบตั ริ บ
ั ใช้สว่ นพระองค์
อย่างใกล้ชิดมากกว่าที่จะออกไปบริหารราชการในระดับภาครัฐ
นายในจะต้องถวายงานรับใช้พระองค์ตั้งแต่ทรงตื่นพระบรรทม
ในเวลาประมาณ ๑๐-๒๐ นาที ก่อน ๑๓ นาฬิกา ที่มหาดเล็กห้อง
พระบรรทมที่เป็นเวรชั้นผู้ใหญ่จะนวดที่พระชงฆ์และพระบาทแรงขึ้น
เรื่อยๆ เพื่อปลุกให้ตื่นบรรทม หลังจากนั้นมหาดเล็กห้องพระบรรทม
จะน�าอ่างน�้าไปถวายเพื่อสรงพระพักตร์และทรงพระส�าอางที่โต๊ะทรง
พระส�าอาง และแต่งพระองค์ด้วยพระภูษาแพรจีน ผ้าคาดบั้นพระองค์
และฉลองพระองค์ชนั้ ในด้วยผ้ามัสลินสีขาว ซึง่ พระองค์จะประทับทีโ่ ต๊ะ
ทรงพระอักษรเพื่อทรงอักษร กระทั่งเวลาก่อน ๑๕ นาฬิกา มหาดเล็ก
ห้องพระบรรทมจะเชิญถ้วยค็อกเทลถวาย เพื่อให้พระองค์ทรงจิบ
ค็อกเทลระหว่างทรงพระอักษร ซึ่งชาวคลังวรภาชน์จะลั่นฆ้องสัญญาณ
บอกว่าเป็นฆ้อง ๑ เมื่อเสร็จงานทรงพระอักษรตามพระราชอัธยาศัย
พระองค์จะเสวยค็อกเทลให้หมดถ้วย และมหาดเล็กห้องพระบรรทม
จะคลานเข้าไปถอนถ้วย ส่งให้ชาวคลังวรภาชน์ ซึ่งจะลั่นฆ้อง ๒ จาก
นั้นพระองค์เสด็จเข้าห้องเสวยกลางวันซึ่งเป็นหน้าที่ของมหาดเล็กกอง
ตั้งเครื่องรับผิดชอบ๒๔
ในมื้อกลางวัน มหาดเล็กกองตั้งเครื่องจะต้องจัดเครื่องเสวย
แบบไทย เพราะการเสวยกลางวันของพระองค์เป็นพระกระยาหารไทย
และทรงแสดงพฤติกรรม “แบบไทย” ประทับกับพืน้ เสวยด้วยพระหัตถ์
28 “ น า ย ใ น ” สมัยรัชกาลที่ ๖

บรรดานายในจึงหมอบรับใช้เป็น ๒ แถว ซึ่งไล่ล�าดับตามความอาวุโส
โดยนายในที่อาวุโสสุดอยู่ใกล้พระองค์ที่สุด เพื่อท�าหน้าที่ล้างพระหัตถ์
ถวายผ้าเช็ดพระหัตถ์ ขณะที่ในเวลากลางคืนพระองค์จึงเสวยแบบ
ตะวันตกบนโต๊ะ๒๕ ซึ่งนายในที่มักร่วมเสวยเป็นประจ�าคือ ม.จ. ชัชวลิต
เกษมสันต์ เจ้าพระยารามราฆพ พระยาอนิรุทธเทวา และพระยา
อุดมราชภักดี๒๖
เมือ่ เสด็จออกจากห้องเสวยกลางวันเพือ่ ทรงกิจกรรมต่างๆ บรรดา
นายในก็จะต้องร่วมด้วย เช่น ทอดพระเนตรกีฬากลางแจ้งอย่างเทนนิส
ราวเดอร์ (rounder) คริคเก็ตหรือแบดมินตันที่บรรดามหาดเล็กเล่น
ถวาย หรือทรงกีฬาเองร่วมกับนายใน แม้พระองค์โปรดกีฬา แต่พระ
องค์มีผู้ออกแรงแทนเสมอ เช่น ราวเดอร์ เมื่อตีลูกได้ต้องวิ่งรอบหลัก
นายในจะมีหน้าที่วิ่งแทนพระองค์๒๗
จนกระทั่งประมาณ ๑๙ นาฬิกา พระองค์จะเสด็จสรงน�้าและ
ลงพระบังคนหนัก ซึ่งเป็นหน้าที่ของมหาดเล็กกรมราชเลขานุการคอย
จัดเตรียมหนังสือข�าขันถวาย๒๘
ในการแต่งพระองค์เข้าห้องสรง พระองค์จะทรงถอดฉลอง
พระองค์เดิมแล้วทรงผ้าชุบสรงสีแดง และทุกครัง้ ทีพ่ ระองค์สรงน�า้ เสร็จ
มหาดเล็กห้องบรรทมมีหน้าที่เตรียมผ้าสรงน�า้ และน�าผ้าขนหนูผืนใหญ่
มากางเพื่อเช็ดพระองค์๒๙
จากนั้นจึงจัดถวายพระสุคนธ์น�้าอบไทยลูบไล้ไปตามพระวรกาย
ซึ่งจะมีมหาดเล็กนายในอีกกลุ่มคอยถวายอยู่งานพัดจนแห้ง๓๐ แล้ว
จึงถวายแป้งกระป๋องโรยไปตามช่องนิ้วพระบาทและลูบไล้ให้ลื่นสบาย
ก่อนจะถวายฉลองพระองค์ชั้นในผ้ามิสลินและพระภูษาแพรจีน
จากนั้นพระองค์จะกลับเข้าที่ประทับทรงพระอักษรต่อ จนถึง
๒๑ นาฬิกา นายในมหาดเล็กห้องบรรทมจะน�าค็อกเทลขึน้ ทอดทีโ่ ต๊ะทรง
พระอักษรและมีสัญญาณฆ้อง ๑ เมื่อค็อกเทลหมดและมีสัญญาณฆ้อง
๒ พระองค์จึงเสด็จไปประทับที่โต๊ะเสวยจนกระทั่งถึง ๒๓ นาฬิกา๓๑
ช่วงเสวยเป็นหน้าทีข่ องมหาดเล็กนายในทีต่ วั เล็กนัง่ ถวายอยูง่ าน
นวดใต้โต๊ะเสวย เรียกกันว่า “เข้าใต้โต๊ะ”๓๒ ซึ่งผู้ที่เป็นเวรจะต้องเข้าไป
ชานันท์ ยอดหงษ์ 29

นั่งขัดสมาธิประจ�าที่ก่อนพระองค์ประทับ เพื่อถอดฉลองพระบาทแตะ
และเชิญพระบาทมาบนตักท�าหน้าทีไ่ ล่ยงุ ซึง่ พระองค์จะมักทรงสนับเพลา
จีนฉลองพระองค์ชั้นใน และนายในจะ “กดตั้งแต่ปัฏฆาตนอก (กล้าม
เนื้อบริเวณสะโพกแก้มก้นและขาด้านนอก) แล้วเข้าปัฏฆาตใน (กล้าม
เนื้อบริเวณขาด้านในและขาหนีบ) พันล�าลงมาถึงข้อพระบาท (ข้อเท้า)
เปิดลมที่หน้าพระเพลา (ตัก) ไล่ลงมาตามเส้นปิงคลาน้าวหน้า (กล้าม
เนือ้ ต้นขาถึงเข่า) พระชงฆ์ (แข้ง) ตอนต้นลงมาคลึงทีข่ อ้ พระเข่า (หัวเข่า)
ไล่ลงมาที่ร้อยหวาย คลึงลงไปถึงพระบาท (เท้า)” ๓๓ และเมื่อพระองค์
เสวยเสร็จใหม่ๆ มักทรงอึดอัด เพราะพระอันตะ (ล�าไส้ใหญ่) ไหลไป
กองในปากช่องพระนาภีทเี่ ป็นรอยแผลผ่าตัดและมีชอ่ งอ้าอยูเ่ ป็นโพรง๓๔
พระองค์จะเอนทอดลงบนพระเก้าอี้และเหยียดพระบาทพาดไหล่ทั้ง
สองของนายใน ทีจ่ ะต้องใช้มอื ซ้ายค่อยๆ ซอกลงไประหว่างต้นพระเพลา
กับพระนาภี เพื่อค่อยๆ กดและช้อนพระอันตะที่ปลิ้นออกมาให้กลับ
เข้าที่ ๓๕ พระองค์ทรงโปรดการนวดอย่างมาก ซึง่ นายในทีม่ หี น้าทีถ่ วายงาน
นวดใต้โต๊ะเสวยต้องถวายงานนวดเป็นชัว่ โมง จนเสวยเสร็จหรือบางคืน
จนถึง ๓ นาฬิกาของวันถัดไป๓๖ ซึ่งถ้าเป็นเด็กผู้ชายยังไม่มีแรงนวด
เช่น บัว ศจิเสวี ที่อายุ ๗ ปี จะถวายงานทุบพระเพลาและพระบาท
ระหว่างพระบรรทมแทน๓๗ ส�าหรับนายในบางคนที่มีวาทศิลป์ จะมี
บทบาทหน้าที่อ่านหนังสือถวายในเวลาเสวยและบางครั้งในที่รโหฐาน
อย่างจมื่นมานิตย์นเรศ (เฉลิม เศวตนันทน์)๓๘
นายในกลุ่มนี้จึงมีโอกาสได้เห็นอย่างใกล้ชิดและสัมผัสพระ
วรกายแทบทุกส่วน ต่างจากพระชนกนาถของพระองค์ที่ทรงให้นางใน
ถวายงานนวด ซึ่งมหาดเล็กผู้ชายจะถวายงานนวดได้ก็เฉพาะเสด็จ
ประทับทางห้องหน้าในคราวแปรพระราชฐาน เสด็จพระราชด�าเนินไป
ในที่ต่างๆ เท่านั้น
ในยามวิกาล หลังเสด็จออกจากห้องเสวย พระองค์จะทรง
ส�าราญพระอิริยาบถกับบรรดามหาดเล็กนายในเป็นจ�านวนมาก ซึ่งเป็น
พระราชนิยมตั้งแต่ยังไม่ได้เป็นกษัตริย์ กล่าวกันว่าในบางคืนพระองค์
ทรงแวดล้อมไปด้วยชายหนุ่มถึงเกือบ ๗๐ คน๓๙ ซึ่งทั้งพระยาบ�ารุง
30 “ น า ย ใ น ” สมัยรัชกาลที่ ๖

ราชบริพาร พระยาสุนทรพิพธิ และจมืน่ อมรดรุณารักษ์นายในทีเ่ คยร่วม
กิจกรรม กล่าวว่าทุกคืนนายในจะร่วมเล่นกิจกรรมต่างๆ กับพระองค์
เช่น ไพ่บริดจ์ ซ้อมโขน ซ้อมละคร เล่นดัมคลัมโบ จูงนางเข้าห้อง เล่น
ลิเก ทายปริศนา เล่าเรื่องผี และบางคืนถ้าไม่ร่วมชมภาพยนตร์ญี่ปุ่น
ที่โรงวังพระองค์ปรีดาหรือตลาดปีระกาหรือตลกหลวง ก็จะตามเสด็จ
ไปชมละครที่มีผู้ทูลเชิญให้เสด็จฯ ไปทอดพระเนตร ซึ่งกิจกรรมตลอด
ทั้งคืนด�าเนินเป็นไปอย่างเพลิดเพลินสนุกสนานจนถึงเวลา ๓ นาฬิกา
จึงเป็นเวลาเสวยเครือ่ งว่างซึง่ บรรดานายในทีเ่ ข้าเฝ้าร่วมพระส�าราญต้อง
ผลัดเปลีย่ นเวียนเวรกันถวาย จนถึง ๕ นาฬิกา บางวันก็ฟา้ สางใกล้สว่าง
จึงเสด็จบรรทม๔๐
ดังนั้นในหนึ่งวันนายในจะต้องรับใช้พระองค์ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
และจึงออกเวรเพือ่ พักผ่อนอีก ๒๔ ชัว่ โมงแล้วกลับมาเข้าเวรอีก ยกเว้น
นายในคนโปรดที่จะต้องรับใช้พระองค์อยู่ตลอดเวลา๔๑
ในพระราชส�านักฝ่ายในชายของรัชกาลที่ ๖ มีมหาดเล็กกอง
ตั้งเครื่องจ�านวนมาก ขณะที่กองห้องพระบรรทมเป็นกองเล็กมีจา� นวน
ไม่เกิน ๑๐ คน เนื่องจากมหาดเล็กกองตั้งเครื่องไม่เพียงถวายงานช่วง
เสวย แต่ยังมีหน้าที่ปฏิบัติจัดเตรียมส�าหรับงานพระราชพิธีต่างๆ รวม
ทั้งในเวลาที่พระองค์เสด็จประพาสนอกพระราชฐานเพื่อทอดพระเนตร
พระนคร ไม่ว่าเสด็จฯ โดยขบวนรถยนต์หรือประพาสทางชลมารค
มหาดเล็กตั้งเครื่องจะมีหน้าที่ปรนนิบัติรับใช้และอารักขา ทว่าพระราช
ส�านักฝ่ายในชายของพระองค์ไม่ได้จา� กัดตายตัวว่ามหาดเล็กบรรดาศักดิ์
ใดอยู่กองใด เพราะทรงใช้งานร่วมกันทั้ง ๒ กองตลอดรัชกาล๔๒ ซึ่ง
ส่วนใหญ่เป็นนายในทีพ่ ระองค์โปรดปรานไว้วางพระราชหฤทัย นายใน
ทัง้ ๒ กองจึงเหมือนนางในทีท
่ รงโปรดในรัชกาลทีผ่ า่ นมา ขณะที่
นายในทีไ่ ม่ได้โปรดเป็นพิเศษ เหมือนกับนางในชัน
้ เชือ้ พระวงศ์
ชั้นล่าง เจ้าจอมมารดา เจ้าจอม พนักงานปฏิบัติงาน
แต่ในกรณีที่ประทับที่ชายทะเล บรรดามหาดเล็กราชองครักษ์
จะมีหน้าที่ตามเสด็จเพื่อถวายการอารักขาพระองค์ขณะที่สรงน�้าทะเล
ซึ่งมักเป็นยามบ่าย ด้วยการลงทะเลเป็นกลุ่มใหญ่ไม่ต�่ากว่า ๓๐-๔๐
ชานันท์ ยอดหงษ์ 31

คน สวมกางเกงขาสั้นสีเทา สีนา�้ ตาล สีด�า เสื้อสีขาว ตีวงล้อมหันหน้า
เข้าหาพระองค์หันหลังออกนอกทะเล เพื่อให้ฉลามหรือแมงกะพรุนไฟ
ถึงบรรดามหาดเล็กก่อนพระองค์ รวมทั้งร่วมก่อปราสาททรายกับพระ
องค์ในกรณีที่น�้ าทะเลลดจนสุดหาดจนเป็นพื้นทะเลเลนที่พระองค์
ทรงรังเกียจ๔๓ และในช่วงที่พระองค์โปรดหมามากๆ เช่น ย่าเหล
มหาดเล็กที่รักษาเครื่องแต่งกายมีหน้าที่เพิ่มคือ ดูแล อาบน�้าฟอกสบู่
ใส่แป้งฝุ่นหอม และเชิญมานอนหมอบเข้าเฝ้าที่แทบพระบาท ทุกๆ
เวลาตื่นพระบรรทม และตามเสด็จอย่างใกล้ชิดทุกครั้งที่เสด็จพระ
ราชด�าเนินในเขตพระราชวัง๔๔ ทว่าไม่ได้หมายความว่านายในทุกคน
มีบทบาทหน้าที่ เช่น ม.จ. ชัชวลิต เกษมสันต์ ที่ไม่ได้มีบทบาทหน้าที่ใน
ช่วงต้นรัชกาลเพียงแต่รับเงินเดือนเท่านั้น๔๕
ส�าหรับ “นักเรียนมหาดเล็กรับใช้” นายในกลุ่มนี้มีหน้าที่เหมือน
มหาดเล็กห้องพระบรรทมและตั้งเครื่อง รับใช้พระองค์ตั้งแต่ตื่นพระ
บรรทมจนเสด็ จ เข้ า พระบรรทม เวลาเสวยพระกระยาหารเช้ า และ
เครื่องว่างตอนเย็น ยกเว้นพระกระยาหารกลางวันและค�่าที่เป็นหน้าที่
ของมหาดเล็กตั้งเครื่อง โดยแบ่งเป็น ๒ เวร ทุก ๑๕ นาฬิกาของ
แต่ ล ะวั น หน้ า ที่ ห ลั ก ของนั ก เรี ย นมหาดเล็ ก รั บ ใช้ จึ ง มี ทั้ ง ร่ ว มเล่ น
กีฬากับพระองค์และท�าหน้าที่คอยติดต่อกับคลังวรภาชน์ในเรื่องถวาย
ค็อกเทล และตีฆ้องถวายเครื่องดื่มขณะทรงพระอักษร ถวายพระ
สุธารสชาจีนตอนกลางวันและวิสกี้โซดาเวลากลางคืน ตามผู้ที่พระองค์
รับสั่งให้เข้าเฝ้า ถวายอยู่งานพัดและคอยลูบพระบาทไล่ยุงใต้โต๊ะ
พระอักษร๔๖
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่พระองค์เสด็จพระราชด� าเนินเข้าไป
ทางฝ่ายในในพระบรมมหาราชวังที่บรรดามหาดเล็กและสมุหราชองค
รักษ์เข้าไปไม่ได้ นักเรียนมหาดเล็กรับใช้จะรับเครือ่ งต่างๆ จากมหาดเล็ก
นายในผู้ใหญ่อย่างหีบพระโอสถ ตามเสด็จเข้าไปแทน๔๗ เช่น การ
เสด็จพระราชด�าเนินไปเพื่อพระราชทานเงินเลี้ยงชีพประจ�าปีแก่เจ้านาย
ฝ่ายในและเจ้าจอมในรัชกาลที่ ๕ ๔๘ พระราชพิธีถือน�้าพระพิพัฒน์
สัตยาหรือพระราชทานน�้าสังข์ประจ�าปี ซึ่งจะมีนักเรียนมหาดเล็กรับใช้
32 “ น า ย ใ น ” สมัยรัชกาลที่ ๖

ยืนอยู่เบื้องหลังพระราชอาสน์ คราวละ ๔ คน๔๙
อย่างไรก็ตาม นักเรียนมหาดเล็กรับใช้ไม่ได้มีหน้าที่อะไรเป็น
ล�่ า เป็ น สั น ในทางปฏิ บั ติ ๕๐ เพี ย งแต่ ท� า งานเสมื อ นผู ้ ช ่ ว ยมหาดเล็ ก
ห้องพระบรรทม เข้าเวรออกเวรพร้อมกัน๕๑ มีแต่บางคนที่พระองค์
โปรดปรานเท่านั้นที่จะรับใช้เฉพาะเรื่องตามพระกระแสรับสั่ง เช่น ม.ล.
ปิ่น มาลากุล ที่มีหน้าที่ท�าบัญชีพระราชนิพนธ์ แยกประเภท
โขน ละครพูด ละครร้อง ละครร�า ส�าหรับทรงเรียกให้มาแก้ไข
บทภายหลังและโปรดให้แก้ค�าที่พระองค์สะกดผิด และบางเรื่องที่ทรง
พระราชนิพนธ์เสร็จ พระองค์มักทรงอวดให้นายในในที่ประชุมรับรู้ ซึ่ง
ม.ล. ปิ่น มาลากุล จะท�าหน้าที่อ่านถวาย และดูเหมือนว่าพระองค์โปรด
ปรานและไว้พระราชหฤทัย ม.ล. ปิ่น มาลากุล อย่างมาก ไม่เพียงทรงใช้
ให้ก�ากับละครแทนพระองค์ในบางวัน ยังทรงใช้ให้ท�าบัญชีการเงิน
ในงานประกวดภาพ ที่จะต้องถือเงินจ�านวน ๗๐,๐๐๐ บาท ในขณะที่
มีอายุประมาณ ๑๕ ปี๕๒ และเมือ่ อายุเกินเกณฑ์นกั เรียนมหาดเล็กรับใช้
พระองค์ก็ยังทรงใช้สอย ม.ล. ปิ่น มาลากุล ต่อ เช่นเดียวกับนักเรียน
มหาดเล็กรับใช้บางคนที่ทรงโปรดปราน นายจ่ายวด (ปาณี ไกรฤกษ์)
ที่ท�าหน้าที่เลขานุการส�าหรับพระองค์ และมหาดเล็กห้องที่พระบรรทม
ซึ่งได้รับเงินเดือน ๒๔๐ บาท๕๓
เป็นที่น่าสังเกตว่า นายในยังคงมีหน้าที่เหมือนนางในตามปรกติ
แม้ว่าพระองค์จะเริ่มมีนางในแล้วก็ตาม เพราะนางในก็เป็นกลุ่มเป็น
ผู้รับใช้พระคู่หมั้นมเหสีเทวีเท่านั้น เพียงแต่บทบาทหน้าที่มหาดเล็ก
เปลี่ยนแปลงเล็กน้อย เช่น ในช่วงที่พระองค์เสด็จฯ แปรพระราชฐาน
ไปประทับทีพ่ ระราชนิเวศน์มฤคทายวัน พระองค์จะเสวยพระกระยาหาร
กลางวันกับเจ้าจอมสุวัทนาที่พระที่นั่งพิศาลสาคร ซึ่งผู้ที่เชิญเครื่อง
เสวยใส่พระสุพรรณภาชน์มาถวาย คือพนักงานฝ่ายในแทน แต่หลัง
จากนั้นในตอนบ่าย พระองค์โปรดทรงกีฬาประเภทแบดมินตันหรือ
คริคเก็ตกับบรรดานายในหนุ่มๆ ตามเดิม จนเมื่อ ๒๑ นาฬิกา เจ้าจอม
สุวทั นาจะมาร่วมโต๊ะเสวยทีห่ อเสวยในหมูพ่ ระทีน่ งั่ สมุทรพิมานทุกคืน๕๔

ชานันท์ ยอดหงษ์ 33

ว